Overige argumenten

Andere godsdiensten

Een veel gehoorde opmerking is: "En andere godsdiensten dan, die zijn toch net zo goed? Leiden de heilige boeken van Christenen, Moslims, Boeddhisten en Hindoeïsten niet naar dezelfde God?"

Wat ik ontdekt heb is dat de Bijbel het enige boek is waar geen wetenschappelijke fouten in staan, waar het om de grote lijnen gaat met betrekking tot de geschiedenis. Op deze site probeer ik deze ontdekking te onderbouwen. Wat de God van de Bijbel betreft: Hij is persoonlijk, komt naar mensen toe, doorbrak de macht van de dood en geeft echte vrijheid van elke soort ziekte en verslaving. Mohammed was geen Allah (in de Koran wordt Jezus meerdere malen genoemd; de Koran noemt Hem 'het Woord van God', Hij deed wonderen, bracht mensen terug uit de dood, en bracht volgens de Koran zelfs een vogel van klei tot leven). Boeddha was ook geen God. Jezus beweerde echter de Zoon van God te zijn; van goddelijke oorsprong. Jezus is de enige die deze claim ook waar kan maken, dat kun je aan den lijve ondervinden. De wonderen die mensen mee maken, de persoonlijke ervaring die mensen met God en Jezus hebben en alles wat daarover in de Bijbel staat kan ik natuurlijk niet wetenschappelijk bewijzen. Dit zijn ervaringen en bijzondere gebeurtenissen die mensen rapporteren, in de Bijbelse Geschriften, maar ook vandaag de dag. Dat de oorzaak van een wonder niet wetenschappelijk aan te tonen is, maakt het echter niet onwaar. Het merendeel van de mensen, plaatsen en gebeurtenissen waarvan we in de Bijbel lezen, is bevestigd door ontdekkingen. Elke nieuwe ontdekking draagt een steentje hieraan bij.

De Bijbel vs. andere geschriften

En wat moeten we met boeken als De Da Vinci Code? Op zich kunnen we daar kort over zijn. Het gaat bij dit soort hypes meestal om ongefundeerde verzinsels. Er zijn geen historisch betrouwbare bronnen waaruit blijkt dat Jezus een liefdesrelatie had met Maria, laat staan dat ze getrouwd waren of kinderen hadden. Het evangelie van Judas? Of één van de vele andere 'gnostische evangeliën', zoals die van 'Thomas', 'Philippus', 'Maria' of 'de waarheid'? Gnostisch betekent 'speciale kennis'. Het zijn meningen en denkbeelden van bepaalde sekten en groeperingen. Ze baseren hun beweringen op een enkel manuscript, of zelfs enkele fragmenten, die niet ondersteund worden door historische feiten. Van de Bijbelse geschriften zijn echter tienduizenden kopieën en fragmenten gevonden en ze worden ondersteund door vele historische en archeologische vondsten.

De Bijbel is in veel opzichten beter dan andere geschriften:

- Enuma Elish (het Babylonisch scheppingsverhaal) beschrijft een schepping uit bestaand materiaal. De Bijbel: schepping van tijd en ruimte, zoals de wetenschap heeft bevestigd: tijd en ruimte hebben een begin.

- Het Gilgamesh epos (met het Babylonische zondvloedverhaal, waarin de ark de vorm van een kubus heeft) is wetenschappelijk zwak. Een boot in de vorm van een kubus zou namelijk aan de onderkant extreem verzwaard moeten worden om niet continu over de kop te rollen; een zeer onpraktisch ontwerp. De Bijbel is veel gedetailleerder en correcter, zoals ik eerder heb laten zien. Andere zondvloedverhalen zijn vaak absurd en niet serieus te nemen. Toch zijn er mensen die denken dat de Bijbel is afgeleid van de Babylonische vertellingen, omdat ze ouder lijken te zijn. De eerste boeken van de Bijbel moeten echter ouder zijn, omdat deze de geschiedenis ongekunsteld vertellen. De Babylonische verhalen bevatten veel mythologisering.

- De lang levende koningen in Kish (Sumerische kleitabletten), die 10.000 tot 64.000 jaar geleden zouden hebben geleefd. De Bijbel: leeftijd van mensen bleef onder de 1000, wat nog goed wetenschappelijk te verklaren is. Toen die Babylonische tradities nader bekeken werden bleek dat er gebruik gemaakt werd van verschillende getallenstelsels (10-tallig en 60-tallig). Na omrekening bleken jaartallen tot op 200 jaar nauwkeurig aan te sluiten op de Bijbelse verslagen.

De Bijbel en oudheidkundige ontdekkingen

- Ur (de stad waar Abraham vandaan kwam) is opgegraven.

- Ook Nineve en andere 'Bijbelse' plaatsen zijn gevonden.

- Gebruiken, transacties en benamingen van bvb. Hethieten en Egytenaren kloppen met hun eigen geschriften.

- Met de Dode Zeerollen kon overschrijffout van de 70 mensen van Jakob worden hersteld (Gen.46:27 - Han.7:14 - het waren er 75). Maar vele andere feiten worden bevestigd door de Dode Zee-rollen, alleen al het bijna complete boek van Jesaja. De manuscripten waar onze huidige Bijbel op gebaseerd is, zijn zo nauwkeurig overgeschreven dat er nauwelijks verschillen te bespeuren zijn met de 1000 aar oudere Dode Zeerollen.

- De wetten die Mozes opschreef zijn duidelijk van één schrijver, gedateerd op 1500 voor Chr. (de tijd van Mozes).

- De 'plagen' die over Egypte kwamen (beschreven in het boek Exodus), pakken elk een godheid van het oude Egypte aan en sluiten daarom dus aan bij wat we nu weten van de oude Egyptische cultuur.

- Tempels van heidense goden die in de Bijbel genoemd worden, zijn gevonden.

- Uitspraken in het oude testament komen overeen met uitspraken uit niet-Bijbelse geschriften van die periode.

- Jesaja 20:1 (koning Sargon van Assyrie) is lang betwist. Nu is zijn paleis gevonden in Khorsabad; een muurschrift en een bibliotheek waarin de strijd tegen Asdod wordt genoemd.

- Het bestaan van Koningen Sanherib en Nebuchadnezzar is bevestigd.

- Geschriften van Ezra en Nehemia over de koningen en gebeurtenissen van die tijd zijn bevestigd.

- Kritiek op volkstelling door Quirinius (Jozef en Maria naar Betlehem) is weerlegd (Quirinius was 2x aan het bewind).

- De meest aangevallen boeken (Torah, Ezra/Nehemia, Lukas) worden door een overweldigende hoeveelheid feiten bevestigd, zowel door andere geschriften uit die tijd, als archeologische opgravingen.

Zie voor meer archeologische ontdekkingen deze pagina's:
Archeologische vondsten bevestigen de Bijbel, Archeologie en de Bijbel en Bijbelse Archeologie

De Bijbel en menskunde

- Talen nemen af in complexiteit. Oude talen waren veel complexer. Dat is een bewijs dat mensen vroeger intelligenter en vindingrijker waren, zoals je in een Bijbelse wereldvisie zou verwachten.

- Taalgroepen zijn niet terug te brengen tot 1 groep, wat de verwarring van talen bij Babel (Genesis 11) onderbouwt.

- De oudste gebouwen die we kennen, zoals bijvoorbeeld piramides en tempels, zijn zo knap gebouwd dat ze wel door hoog intelligente mensen gebouwd moeten zijn. Er zijn eigenlijk geen aanwijzingen dat mensen vroeger primitiever waren. Dat er ooit holbewoners waren die stenen gereedschappen en houtvuurtjes gebruikten zegt op zicht niets. Er zijn vandaag de dag nog stammen die zo leven.

- De curve van bevolkingsgroei is zodanig dat het Bijbese verhaal van 8 mensen na de zondvloed, 4500 jaar geleden heel aannemelijk is.

Tjarko Evenboer heeft hier veel over te zeggen in zijn boek:
De Wereldwijde Vloed.

Geboden en verboden alleen voor de Joden?

- Zijn de geboden en verboden van de Joodse wet achterhaald? Nee, Exodus, Leviticus en Numeri zijn juist heel erg actueel! In de middeleeuwen waren er veel ziektes, maar de Joden in Straatsburg bleven gezond. Lepra, pest en geslachtsziekten werden goed behandeld: quarantaine, wassen, verbranden van kleren, uitwerpselen buiten het kamp begraven, nagels knippen en laten horen dat je ziek bent.

- In een kraamkliniek in Wenen (1840) werkte een Hongaarse dokter, Ignaz Semmelweis. Hij liet artsen hun handen wassen na lijkschouwingen, waardoor het sterftecijfer onder zwangere vrouwen drastisch daalde.

- Regels voor gezond leven in het OT waren zeer goed en hun tijd ver vooruit: Mozes was blijkbaar niet beïnvloed door de walgelijke geneespraktijken van de Egyptische cultuur waarin hij was opgegroeid en opgeleid.

- De 'reine dieren' waren precies de dieren die in dat klimaat geschikt waren voor consumptie of nodig waren voor het biologisch evenwicht. Alle wetten eromheen gaven de juiste instructies voor het omgaan met vlees. De besnijdenis werd op de 8e dag gedaan. Alleen op die dag is de bloedstollingswaarde 110%. Onder besneden mannen en hun vrouwen komen bijna geen geslachtsziekten voor.

- Exodus 20: 8-10 schrijft een dag in de week rust voor - geen stress - voorbeeld: God zelf rustte op 7e dag, om het goede voorbeeld te geven.

Over die wetten en hoe bijzonder de Bijbel eigenlijk is heeft Drs. Ben Hobrink een goed boek geschreven: Moderne wetenschap in de Bijbel - De Bijbel is de wetenschap 3500 jaar vooruit. Zeker de moeite waard; kijk maar eens op de boekenlijst.