De Bijbel

Ten eerste: de Bijbel is geen wetenschappelijk boek, maar een boek over God en over mensen. Ik meen er echter vanuit te kunnen gaan dat observaties die in de Bijbel staan in ieder geval geschiedkundig kloppen. Hoewel dit mijn uitgangspunt is, denk ik dat het goed te onderbouwen is.
De Bijbel bestaat eigenlijk uit 66 boeken (althans in de gangbare protestantse bijbels) met geschiedenis, liederen, gedichten, spreuken, profetieën en brieven, geschreven door meer dan 40 mensen, gedurende een periode van ongeveer 1600 jaar of langer. De boeken zijn geschreven in drie talen: Hebreeuws, Grieks en Aramees; geschreven door mensen van allerlei rangen en standen zoals: Profeet (Jeremia), priester (Zacharia), herder (Amos), koning (David), dienaar (Nehemia), dokter (Lukas), belastingambtenaar (Mattheus), Joodse wetgeleerde (Paulus), enz. Ze zijn geschreven op 3 continenten: Azië, Afrika, en Europa. Er zit een periode van 400 jaar tussen het zogenaamde 'Oude' en het 'Nieuwe Testament'. Toch is de Bijbel een eenheid en alle belangrijke details kloppen. Er zijn tienduizenden manuscripten en fragmenten gevonden, waar wel een aantal duidelijk aanwijsbare overschrijffoutjes ingeslopen zijn, maar die kunnen vrij goed worden achterhaald en hersteld, vanwege de gigantische hoeveelheid gevonden documenten en fragmenten. Geen enkel boek uit de oudheid kan daaraan tippen. Daarom kunnen we de Bijbelse geschriften gebruiken om een beeld te vormen van de geschiedenis van de aarde. Dat houdt in dat we uitgaan van een recente schepping (ongeveer 7500 jaar geleden), een grote overstroming, ongeveer jaar 2250 jaar later, die door slechts 8 mensen werd overleefd, waarvan wij nu allemaal afstammen.

Dit is mijn benadering: De Bijbel geeft een betrouwbaar verslag van de geschiedenis van de aarde, de mensheid en het leven op aarde. Het gaat in de Bijbel uiteindelijk om een relatie met de Maker van het leven en hoe een verdwaald mens weer bij Hem terug kan komen. God wordt in de Bijbel beschreven als De Vader van het Leven die van zijn kinderen houdt. Het alleen maar houden van regels en wetten en het brengen van offers is niet wat God wil. Hij wil dat je van Hem houdt en je naaste lief hebt als jezelf. Natuurlijk zijn er dingen die je beter niet kunt doen. Maar dat is voor je eigen bestwil. En er zijn ook dingen waarmee je de hemelse Vader verdriet doet. Als je spijt hebt kun je altijd bij Hem terecht en vanuit de vader-kind relatie kun je leren om het goede te doen.
Wat ik op deze site wil laten zien is dat de Bijbel zonder problemen als een betrouwbare beschrijving van de geschiedenis gezien kan worden en dat die zichzelf bewijst. God wil zichzelf ook bewijzen aan mensen die Hem daarom vragen (dit blijkt uit verschillende delen van de Bijbel, zoals de geschiedenis van de 'ongelovige Thomas'). Ik wil laten zien dat een wetenschapper zonder problemen de Bijbel met het volste vertrouwen kan omarmen, zonder zijn of haar wetenschappelijke integriteit te verliezen. Het is in een Bijbels denkkader geoorloofd om kritische vragen te stellen en ook een antwoord te verwachten!
Er staan ook dingen in de Bijbel die we niet wetenschappelijk kunnen verklaren: noem ze 'wonderen' of 'tekenen', maar dat is juist het mooie van de Bijbel. Deze wonderlijke dingen werden beschreven omdat ze bijzonder zijn en werkelijk gebeurd zijn (waargenomen zijn), te midden van de alledaagse werkelijkheid. We zullen dan ook niet proberen om deze dingen te verklaren, maar ze gewoon laten voor wat ze zijn: bovennatuurlijke wonderen en tekenen. Natuurlijk behoren deze bijzondere dingen tot een bepaalde tijd en volk, maar God zelf is niet veranderd. Hij zal altijd dezelfde zijn en ook in onze tijd en cultuur is er ruimte voor bovennatuurlijk ingrijpen van God.

Het Oude Testament

Het Oude Testament is door de Masoreten (overleveraars, Joodse geleerden) van AD500-900 letter voor letter overgeschreven. Elke foute kopie werd vernietigd. En dan zijn er de Dode Zee rollen, die dateren uit de periode ca. 250 vóór Christus tot ca. 50 na Christus, gevonden in 1947 in grotten bij Qumran. Hoewel deze manuscripten 1000 jaar ouder zijn dan die van de Masoreten, bleken ze daar toch zeer nauwkeurig op aan te sluiten. Er zijn geen wezenlijke verschillen tussen de manuscripten, alleen spelling, namen en hier en daar een woord of een zin, maar de betekenis en essentie is vrijwel volledig bewaard gebleven.

Je hebt vast wel eens dat spelletje gedaan waarbij iemand een verhaaltje in het oor van de persoon naast hem of haar fluistert. Die vertelt het verhaaltje weer door aan de volgende en die weer aan de volgende. Alles moet worden gefluisterd, zodat de rest het niet hoort. Aan het eind is het verhaaltje totaal veranderd. Sommige mensen zeggen dan dat het ook zo gegaan is met de verhalen in de Bijbel. Maar dat kan niet waar zijn. Vanaf het moment dat het allemaal is opgeschreven blijkt er nauwelijks iets veranderd te zijn. En als er wat veranderd is, gaat het alleen om verschillen in hoe men iets zegt. Probeer maar eens te lezen in een oude statenbijbel, dat is ook Nederlands, de betekenis is hetzelfde, maar de Nederlandse taal is zo veranderd dat je het waarschijnlijk niet zou kunnen begrijpen. Toch betekent de tekst nagenoeg hetzelfde als wat we vandaag de dag in onze bijbels lezen. Talen degenereren over het algemeen, dus er is wel wat diepgang verloren gegaan. Daarom kun je vaak het beste kijken wat een bepaald woord betekende in de oorspronkelijke taal. Doordat een woord of zin meestal meerdere betekenissen heeft, krijg je een beter beeld van de diepgang van de tekst, wanneer je de oorspronkelijke betekenis kent. De Griekse vertaling van het Oude Testament (de Septuaginta - of LXX), die in de derde eeuw voor Christus gemaakt is, speelt daarin ook een belangrijke rol voor hedendaagse vertalers. Temeer daar de schrijvers van het Nieuwe Testament hieruit citeerden. Er zijn verschillen met de Hebreeuwse teksten, maar ook daarin ontstaan geen gigantische problemen. Hierover zijn al vele websites en boeken geschreven en ik ga er dan ook niet verder op in. Het totaalplaatje is door de geschiedenis heen in stand gebleven. Ik richt me liever op de interpretatie van datgene wat er van de oorspronkelijke geschriften is overgebleven. Dat is in ieder geval genoeg om vele jaren mee te vullen.

Er wordt vanuit een evolutionistisch denkkader vaak aangenomen dat mensen eerst geleidelijk aan gingen praten (beginnend met een eenvoudige klanktaal) en later pas gingen schrijven. Maar in de Bijbel staat dat God de mens helemaal perfect schiep. Adam was zo gemaakt dat hij gelijk kon praten, want hij sprak met God en zijn vrouw (zo lezen we in het boek Genesis). Daaruit kun je afleiden dat hij waarschijnlijk ook kon schrijven. En zelfs al schreef hij niet; hij was Gods eerste mens en moet dus een perfect geheugen gehad hebben. Hij heeft 930 jaar geleefd en kreeg veel kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, die onder andere al metaal bewerkten en instrumenten bespeelden. Het is heel waarschijnlijk dat er toen ook al geschreven werd en dat uiteindelijk een aantal van die geschriften meegingen met Noach in de ark. Onze kennis van de vroegste culturen kan alleen maar bevestigen dat taal altijd een hoge mate van complexiteit gehad heeft. Oude talen zijn eerder ingewikkelder dan eenvoudiger.

Het Nieuwe Testament

De betrouwbaarheid van de Nieuwe Testamentische geschriften is nog groter dan die van het Oude Testament. Er zijn ruim 24000 manuscripten gevonden en vergeleken. Veel meer dan enig ander werk uit de oudheid. (De Ilias van Homerus komt op de tweede plaats met 643 manuscripten). Er zijn geen belangrijke verschillen tussen de manuscripten, alleen wat namen en onbelangrijke spelling. Zelfs al zijn de oorspronkelijke geschriften al lang vernietigd, dan kunnen we toch aannemen dat de tekst exact bewaard is gebleven omdat de kopieën vrijwel identiek zijn. Het verschil in alle documenten is minder dan 2 procent en de kern van de Christelijke leer wordt niet beïnvloed door die verschillen.

Over de betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament wordt door taal- en geschiedkundigen nog minder getwijfeld dan over het Oude Testament. Natuurlijk zijn er altijd critici die graag alles zouden betwijfelen. Ik krijg bij het discussiëren echter vaak het idee dat mensen de betrouwbaarheid in twijfel trekken omdat ze de boodschap niet willen accepteren. Dat vrijwel alle gevonden oude kopieën identiek zijn (behalve sommige latere kopieën, waarvan we weten dat ze geschreven zijn door mensen die zo hun eigen agenda hadden), is een sterk bewijs dat de geschriften accuraat zijn overgeleverd. (Overigens is het voor mij niet van belang of mensen iets doen met de boodschap van de Bijbel. Ik vind het veel belangrijker dat mensen de essentie ervan zien en leven in liefde.)
Een ander sterk argument voor de betrouwbaarheid van de inhoud is dat de mensen die het geschreven hebben op één na (Johannes) allemaal een gruwelijke dood gestorven zijn, omdat ze vast bleven houden aan wat ze geschreven hadden over Jezus.

Wetenschap en de Bijbel

Wetenschap gaat eigenlijk over het vergaren van kennis en inzicht. Feiten geven inzicht in de dingen die we willen weten. De Bijbel geeft ons bepaalde feiten. Veel van die feiten zijn in de loop der jaren door de wetenschap bevestigd. Dit maakt het waarschijnlijk dat de schrijvers van de Bijbel kennis van zaken hadden en niet puur schreven vanuit de behoefte een religie te stichten, interessant te doen, beroemd te worden of geld te verdienen. Ze schreven de dingen op zoals zij ze zagen: waarheidsgetrouw.
De Bijbel is een boek over geestelijke dingen, met symboliek, leefregels en moraal, ja, maar er staan ook dingen in die geschiedkundig kloppen en bevestigd kunnen worden door onze huidige kennis van biologie, natuurkunde, sterrenkunde, archeologie, paleontologie en dergelijke.

Het gaat op deze site dus over de betrouwbaarheid van de Bijbelse geschiedenis. Natuurlijk moet je wel kijken wat er precies in de oorspronkelijke teksten staat. Die zijn geschreven in het Hebreeuws, Aramees en Grieks. Je moet ook kijken naar de context; in welk verband wordt iets gezegd. In de Bijbel vind je veel wetenschappelijk correcte uitspraken. Hieronder volgen een aantal voorbeelden:

1.
"Hij hangt de aarde op aan niets." Dit staat in Job 26:7
Volgens mythen van andere volken wordt de aarde gedragen door een olifant, een schildpad of door Atlas, maar de Bijbel zegt het goed: de aarde 'hangt' aan niets.

2.
Hebreeën 11:3 zegt dat de dingen die we zien gemaakt zijn van dingen die we niet kunnen zien. Dat klopt inderdaad. We kunnen atomen niet met het blote oog zien, sterker nog, de 'elementen' waaruit atomen bestaan, kunnen helemaal niet gezien worden, omdat ze zo 'groot' zijn als lichtstralen zelf. Je zou kunnen zeggen: het is licht.

3.
Genesis 1:1 en Hebreeën 1:10-12 gaan over een 'begin' en een 'einde' van hemelen en aarde. Tijd en ruimte hebben een begin, maar ook een einde. Dat wordt nu ook door wetenschappers erkend, hoewel dat niet altijd zo was. Wetenschappers hebben lang gedacht dat het heelal eeuwig was.

4.
Genesis 6:15 geeft de perfecte afmetingen voor een stabiel vrachtschip, dat ook nog eens groot genoeg was, waarmee Noach (met zijn gezin en van elk basistype landdier een paar of een groep) de zondvloed kon overleven.

5.
Leviticus 15:13 geeft instructies voor het wassen met water. Dit moest 'stromend' (levend, fris) water zijn, geen stilstaand water. Eeuwenlang hebben mensen zich met stilstaand water gewassen, met alle gevolgen van dien. Vandaag de dag weten we (weer) hoe belangrijk het is om met stromend water te wassen.

6.
In Deuteronomium 23:12-13 krijgt het volk Israël in de woestijn de opdracht om hun uitwerpselen buiten het kamp te begraven. Ze hadden daarvoor zelfs een schepje in hun standaard uitrusting. Hoeveel mensen zijn er in de middeleeuwen niet gestorven aan ziektes, die voorkomen hadden kunnen worden als ze zich aan deze instructies hadden gehouden?

7.
Job 38:16 spreekt over de 'fonteinen van de zee (oceaan)'. Deze onderwater fonteinen zijn in de zeventiger jaren van de vorige eeuw ontdekt. Er zijn inderdaad fonteinen op grote diepte. De fonteinen waarover in Genesis 7:11,12 wordt gesproken waren catastrofaal; misschien veroorzaakt door het scheuren van de aardkorst en magma of gesmolten zout dat de zee instroomde. Mogelijk zijn de huidige fonteinen restanten van die catastrofale gebeurtenis.

8.
Volgens Jona 2:5-6 zijn er bergen in de zee. Ook dit is in de afgelopen eeuw ontdekt.

9.
Leviticus 17:11,14 zegt dat het leven in het bloed zit. Aderlating bij zieke mensen heeft veel slachtoffers geëist (zoals George Washington). Nu weten we dat essentiële voedingsstoffen en zuurstof door het bloed naar alle delen van het lichaam worden getransporteerd.

10.
Volgens Genesis 1:24 schiep God alle dieren naar hun 'aard' of 'soort'. Dit stemt overeen met wat wetenschappers waarnemen. Honden brengen honden voort. Katten brengen katten voort. Rozen brengen rozen voort. Er is een duidelijk verschil tussen die 'soorten' (hoewel over de exacte scheiding tussen soorten nog driftig wordt gespeculeerd). Verschillende soorten kunnen niet gekruist worden. Belangrijker is dat het nog nooit is waargenomen dat een bepaalde soort in een nieuwe is overgegaan. Er zijn bijvoorbeeld wel meerdere 'soorten' honden, kippen of paarden, maar daarvan weten we dat ze uit één grondsoort komen. Dat kan de oorspronkelijke 'aard' van het beestje zijn geweest, zoals het in Genesis wordt beschreven.

11.
Volgens Genesis 2:7 en 3:19 is de mens gemaakt van het stof van de aarde. Wetenschappers hebben ontdekt dat het menselijk lichaam bestaat uit ongeveer 28 basis- en sporenelementen, die ook allemaal in de aarde gevonden worden.

12.
In de eerste drie verzen van Genesis wordt de schepping van alle bekende aspecten van onze zichtbare wereld beschreven: tijd, ruimte, materie en energie. Genesis 1:1-3 zegt: "In het begin (tijd) schiep God de hemelen (ruimte) en de aarde (materie). En God zei, laat [er] licht (energie) zijn." God schiep dus hemel en aarde door eerst licht te maken. We weten dat de materie bestaat uit deeltjes die zo 'groot' zijn als een lichtstraal. Er is geen andere scheppingsgeschiedenis of religie die de observeerbare werkelijkheid zo goed beschrijft. Er zijn wel scheppingsverhalen te vinden in verschillende culturen, maar die zijn niet zo logisch en samenhangend als de geschiedenis die we in de Bijbel vinden.

13.
In Jesaja 40:22 staat niet dat de aarde plat is, zoals velen hebben beweerd, maar het beschrijft de aarde als een cirkel en de hemel als een tent die 'uitgestrekt' is. Als je om je heen kijkt zie je de horizon als een cirkel, dus dat klopt. Als je dat 'uitstrekken' letterlijk zou nemen is het nog steeds correct, want meerdere waarnemingen bevestigen het vermoeden dat het heelal uitdijt of uitgerekt is (een observatie die wetenschappers er toe gebracht heeft om Big Bang theorieën op te stellen). Deze Goddelijke handeling van 'uitrekken' of 'uitspreiden' kan worden gebruikt om te verklaren waarom wij sterrenlicht zien van miljarden lichtjaren ver, terwijl de aarde volgens de Bijbel slechts duizenden jaren oud is.

14.
Psalm 8:8 beschrijft de 'paden' van de zee die door de vissen worden genomen. Er zijn inderdaad paden in de oceanen, wij noemen ze 'zeestromen', In de negentiende eeuw door Matthew Maury onderzocht en ontdekt, na het lezen van Psalm 8.

15.
In een tijd dat er minder dan 5000 sterren zichtbaar waren schreef Jeremia (33:22) dat het aantal sterren ontelbaar was. We weten nu dat het aantal sterren alleen te schatten is. Niemand weet hoeveel het er echt zijn. Het kan natuurlijk zijn dat Jeremia niet goed kon tellen of dat hij het meer in overdrachtelijke zin bedoelde, maar evengoed klopt de uitspraak wel.

16.
Petrus voorspelde (in 2 Petrus 3:5-6) dat de zondvloed zou worden ontkend en dat ermee zou worden gespot. En dat gebeurd inderdaad nog steeds, ondanks de vele bewijzen voor een wereldwijde overstroming.

17.
Veel geologen zijn het erover eens dat de continenten aan elkaar hebben gezeten. Genesis 1:9-10 zegt dat het water naar één plek samenvloeide, wat inhoudt dat het land uit één stuk bestond.

18.
God 'weeft' of 'borduurt' ons in de baarmoeder. (Psalm 139:13-15). Het is inderdaad zo dat onze 'weefsels' als een soort 'borduurwerk' in elkaar zitten.

19.
Wetenschappers zijn er nu achter dat we allemaal van één set genen afstammen. Handelingen 17:26 en Genesis 5 geven al aan dat we allemaal van één man afstammen.

20.
Genesis 11 verklaart de verschillende taalgroepen en rassen die we nu kennen. De evolutietheorie biedt daar geen goede verklaring voor.

21.
Wetenschap heeft bevestigd dat bladen van bomen als medicijn kunnen dienen (Ezechiël 47:12 en Openbaringen 22:2).

22.
De Bijbel beschrijft de kringloop van het water in o.a. Prediker 1:7 en Job 36:27,28. Het opstijgen van damp uit de zeeën, de regen en de rivieren.

23.
De besnijdenis van jongetjes op de achtste dag is ideaal omdat alleen op die dag de bloedstollingswaarde 110% is.

24.
Het licht volgt een pad volgens Job 38:19. Tot de zeventiende eeuw werd geloofd dat het licht overal direct is. Nu weten we dat het licht inderdaad een weg aflegt.

25.
Archeologie heeft bevestigd dat onze voorouders niet primitief waren, maar dat ze gebruik maakten van legeringen (sommige legeringen kan men niet eens namaken), ze hadden luchtgekoelde gebouwen, maakten instrumenten, bestudeerden de sterren en nog veel meer (Gen. 4:20-22, Job 8:8-10 en 12:12).

26.
Brute holbewoners worden beschreven in de Bijbel (Job 30:1-8). Het waren geen primitieve voorouders, maar verwilderde mensen uit de turbulente periode na de zondvloed. Job is één van de oudste boeken van de Bijbel en is mogelijk niet zo lang na de zondvloed geschreven. Zijn dit misschien de 'Neanderthalers'?

27.
De sterrengroepen Pleiaden en Orion worden beschreven in Job 38:31. De Pleiaden zijn gebonden en Orion is los volgens deze tekst. Dit is inderdaad het geval. De Pleiaden zijn gebonden door gravitatiekrachten en de sterren van Orion bewegen van elkaar af.

28.
Alleen de Bijbel kan verklaren waar bijvoorbeeld het menselijk gevoel voor moraal, schoonheid en muziek vandaan komt. Als het niet door God is ingegeven, waar komt het dan vandaan? Waar komt liefde en altruïsme vandaan? Wat voor nut heeft het? De evolutietheorie heeft daar geen bevredigende verklaring voor.

De Bijbel is geïnspireerd door de Schepper. Geen wonder dat alle basisvragen die een mens heeft er in worden beantwoord. De Bijbel openbaart ons het doel waarvoor we geschapen zijn: God te aanbidden en een relatie met Hem te hebben als zoon (kinderen met het recht op een erfenis). Alleen de Bijbel heeft een goede verklaring voor ons bewustzijn en de oorzaak van lijden en dood.
Wat het verhaal van Israël voor ons betekent en hoe ik denk dat we profetieën in de Bijbel moeten lezen, zie je in mijn boek wat Jezus kwam doen? Zeker een eye-opener voor mensen die zich verbazen over, of zelfs irriteren aan de grote verdeeldheid onder christenen. Waar gaat het nou eigenlijk over?