Evolutie of schepping?

Het woord 'evolutie' kan op verschillende manieren verstaan worden. Variërend van 'verandering' tot een complete ontstaansfilosofie.
Waar op deze site gesproken wordt over evolutie, bedoel ik het denkkader of de overtuiging dat al het leven op aarde van een enkele voorouder afstamt. Die voorouder wordt meestal voorgesteld als de eerste (eenvoudige) levende cel. We gebruiken soms het woord 'evolutionisten', daarmee worden de mensen bedoeld die dit geloof aanhangen. Veel evolutionisten geloven ook dat het eerste leven vanzelf uit niet levende materie is ontstaan. Daarbij wordt vaak ook nog geloofd in een spontaan ontstaan van alle materie door 'de oerknal' (een expansie van tijd en ruimte vanuit een ondeelbaar klein ruimte-tijdgebied; ook wel "Big Bang" genoemd). Oerknal en evolutie staan in principe los van elkaar, maar als je evolutie consequent wilt doorvoeren, moet je ook een verklaring bieden voor het ontstaan van de eerste levensvormen, waaruit alles geëvolueerd zou zijn.

Het woord evolutie wordt vaak gebruikt in de betekenis van 'verandering' of 'aanpassing'. Hier heb ik geen enkel probleem mee. Levende organismen veranderen continu, maar ze ontwikkelen geen nieuwe informatie of organen. Er wordt hooguit functionaliteit 'geleend' van andere organismen of bestaande informatie verdubbeld. Het ontstaan van een nieuw orgaan of een geheel nieuw stuk informatie in de genen, waar dat orgaan uit zou kunnen ontstaan, is nog nooit waargenomen. Aanpassing van soorten is aan de orde van de dag in de natuur, maar onderzoek toont steeds weer aan dat die aanpassing altijd gepaard gaat met het verlies van, of uitschakelen van informatie die niet (meer) nodig is. Soms wordt die informatie later weer 'ingeschakeld' wanneer de behoefte ontstaat aan tijdelijk ongebruikte eigenschappen.

In documentaires en populair wetenschappelijke programma's wordt vaak uitgegaan van de overtuiging dat alles wat we zien het gevolg is van natuurlijke processen. Meestal wordt in dat verband het woord 'evolutie' gebruikt. Veel mensen gaan er vanuit dat de variatie die we nu binnen de soorten zien (zoals de verschillende soorten schildpadden, honden, paarden, kippen, rozen en orchideeën) geëxtrapoleerd kan worden naar het verleden. Dat zou dan betekenen dat de verandering die we nu zien zo ver kan worden doorgetrokken, dat elk levend wezen in de geschiedenis van de aarde afstamt van het 'eerste' eencellige leven, dat op zich weer vanzelf ontstaan is uit levenloze materie. Hiervoor is dan heel veel tijd nodig: honderden miljoenen jaren, zo veronderstelt men. Voor het ontstaan van die eerste cel heeft echter nog niemand een algemeen aanvaarde wetenschappelijke verklaring kunnen geven. Ook de vorming van de eerste 'hogere' levensvormen en het ontstaan van de taxonomische 'families' is nog steeds niet meer dan een reeks aannames, geen bewezen feiten.
De miljoenen tot miljarden jaren lijken bewezen, gezien het feit dat het radioactief verval van bepaalde elementen heel veel tijd kost en het licht van sterren er heel lang over gedaan moet hebben om hier te komen. Maar daarbij gaat men er vanuit dat deze processen in het verleden altijd even snel gegaan zijn als nu. Gaan we uit van een schepping, dan is het heel aannemelijk dat allerlei processen in het prille begin veel 'soepeler' verliepen dan nu, zodat het licht van de sterren hier bijna direct nadat ze geschapen waren, hier op aarde belandde. Hiervoor hoeft overigens de lichtsnelheid niet per se hoger geweest te zijn. Er zijn verschillende modellen die dit mogelijk gezamenlijk kunnen verklaren. En uiteindelijk kunnen ook alle dingen die we nu op aarde zien in een (Bijbelse) geschiedenis van zes- tot achtduizend jaar ontstaan zijn. De schepping heeft volgens de Bijbel dus geen miljoenen jaren geleden plaatsgevonden, maar ongeveer 7500 jaar. (uitgaande van de Griekse versie van het Oude Testament, de LXX of Septuaginta, de meest betrouwbare versie van het oude testament)


Schepping

"Want sinds de schepping van de wereld zijn de onzichtbare dingen van God, Zijn eeuwige kracht en Zijn goddelijkheid, duidelijk zichtbaar, ze worden begrepen door de dingen die gemaakt zijn, zodat zij (mensen) geen excuus hebben."
(Romeinen 1:20)

Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen, een van de 'boeken' in de Bijbel. Het boek Romeinen is eigenlijk een soort samenvatting van het Goede Nieuws, zoals de apostel (dat is een ambassadeur of vertegenwoordiger) Paulus het zag. Helemaal aan het begin van zijn relaas vertelt Paulus dat er eigenlijk geen excuus is voor mensen die in deze wereld leven en kijken naar de natuur; dat God alles geschapen heeft is duidelijk zichtbaar.
Maar waarom zien zo veel mensen dat niet zo? Zou het iets te maken kunnen hebben met wat men wíl geloven?
Op deze site wordt onder andere getracht aan te tonen dat het geloof in de Schepper intellectueel veel bevredigender is dan het geloof dat alles vanzelf ontstaan is.
God heeft in het begin de aarde en alle basissoorten van levende wezens gemaakt. Tegenwoordig zou je die kunnen vergelijken met de taxonomische 'families'. We zien een grote rijkdom aan variatie, wat wijst op een zeer ingenieus ontwerp, maar we zien geen langzame maar zekere verbetering en groei in complexiteit; wel in aantallen, onderlinge samenwerking en zelfs uitwisseling van genetisch materiaal, maar niet in het oorspronkelijke bouwplan. Niemand heeft ooit waargenomen hoe de huidige families ontstaan zijn uit eerdere vormen. Natuurlijk moet ook gezegd worden dat niemand heeft gezien hoe God de dieren maakte, maar het geloof dát Hij het heeft gedaan is minder problematisch dan geloven in een spontaan ontstaan en ontwikkelen van al het leven uit dode materie.
Kortom: ik betoog dat evolutie alleen plaatsvindt binnen de begrenzingen van een geschapen wereld.

Bewijs

Kan de betrouwbaarheid van de Bijbel 'bewezen' worden? Niet 100% wetenschappelijk, maar je kunt voor jezelf wel bewijzen verzamelen, zoals ik gedaan heb. Een overtuigende bewijsvoering kan geleverd worden door het aanvoeren van vele bewijsstukken en een persoonlijke overtuiging kan gevormd worden door intensief onderzoek. We kunnen aan de hand van de feiten (datgene wat we kunnen waarnemen) een logische conclusie trekken over de dingen die we niet kunnen waarnemen (het verleden of het bovennatuurlijke). Net als bij een rechtszaak, waar de verzameling van al het bewijsmateriaal kan leiden tot een definitieve uitspraak over iets wat niemand meer kan herhalen of zien. In deze zaak ben jij de rechter en de jury, want ieder moet deze dingen voor zichzelf op waarheid beproeven. Dit is anders dan in 'de wetenschap', waarbij een groot aantal mensen tot een 'consensus' (overeenstemming) komen.
Daarnaast geloof ik dat we ook 'wetenschap' kunnen hebben van de verborgen dingen van God, door persoonlijke openbaring.

Hier volgen een aantal punten die de Bijbel een hoge mate van betrouwbaarheid geven, die elders op deze site verder uitgewerkt zijn:

-- De scheppingsgeschiedenis, zoals we die in de Bijbel lezen is logisch en realistisch; in tegenstelling tot andere scheppingsverhalen. Het begint met de schepping van tijd, ruimte en materie; precies wat je van een Almachtige Schepper kunt verwachten. Als er Iemand is die alles gemaakt heeft, moet Hij zelf niet aan tijd of ruimte gebonden zijn. En zo wordt God ook in de Bijbel beschreven.

-- De schepping zit niet alleen heel knap in elkaar, maar heeft ook een heel specifieke complexiteit. Als je goed bekijkt hoe alles in elkaar zit, kun je geen andere conclusie trekken dan dat het ontworpen is door een intelligent Persoon met een doel voor ogen. De schepping bestaat uit allemaal systemen die zo met elkaar verweven zijn dat ze eigenlijk alleen maar het resultaat van bewust ontwerp kunnen zijn. Dit spreekt in het voordeel van de Bijbel, waarin beschreven wordt hoe God alles met een eigen aard en functie gemaakt heeft.

-- De aardlagen kunnen het best verklaard worden door één grote en een aantal kleinere rampen (aardbevingen, overstromingen en vulkaanuitbarstingen), precies zoals de Bijbel ons laat zien. Enorme geulen, zoals de Grand Canyon, ontstaan in korte tijd, niet gedurende lange perioden; zeker geen miljoenen jaren. Dit is in overeenstemming met een relatief jonge aarde, die minstens één grote overstroming heeft meegemaakt (de zondvloed.).

-- Het heelal vertoont duidelijke tekenen van recente schepping. Kometen die maar 10.000 jaar kunnen bestaan draaien nog steeds om onze zon, zonder enige aantoonbare bron die ze zou kunnen 'aanvullen'. Er zijn veel te weinig supernovarestanten voor een heelal van miljarden jaren oud. Manen en planeten die al lang koud hadden moeten zijn vertonen nog steeds heftige geologische activiteit. En nog veel meer dingen waarvoor in een model dat miljarden jaren omspant allemaal verklaringen gevonden moeten worden.

-- Er zijn nog steeds 'prehistorische' beesten. Maar de vraag is of 'pre-historie' wel bestaat, omdat geschiedenis in de Bijbel vanaf het begin van de tijd staat opgetekend. Je kunt dus ter discussie stellen of er wel miljoenen jaren van onbeschreven geschiedenis zijn geweest.

-- De tekst van de Bijbel is gedurende de duizenden jaren sinds het is geschreven vrijwel niet veranderd. En veel van de mensen die bijvoorbeeld schreven over de opstanding van Jezus, zijn daar zelfs onder grote druk, martelingen en bedreigingen, niet op teruggekomen.

-- De Bijbel is wetenschappelijk betrouwbaar (daar waar het om controleerbare feiten gaat). Archeologisch onderzoek bevestigt steeds meer dat plaatsen en mensen die in de Bijbel beschreven worden echt hebben bestaan. De meeste wetenschappelijke feiten passen naadloos in de Bijbelse geschiedenis. Interpretaties binnen het evolutionistische denkkader zijn vaak niet in overeenstemming met de Bijbel, maar dat ligt aan de keuzes die mensen maken en aan hun wereldbeeld, niet aan de feiten zelf.

-- Het tot in detail uitkomen van de profetieën in de Bijbel is een bewijs dat deze afkomstig zijn van Iemand die buiten ruimte en tijd staat. Geheel in overeenstemming met de aard en het karakter van de God van de Bijbel. Hij is de maker van tijd en ruimte, waaruit we logisch kunnen concluderen dat Hij niet gebonden is aan tijd en ruimte, zodat Hij specifieke uitspraken kan doen over de toekomst.

-- Er staan geen wezenlijke tegenstrijdigheden in de Bijbel (afgezien van de overigens goed traceerbare en corrigeerbare overschrijffoutjes die gevonden zijn in een minderheid van de tienduizenden gevonden fragmenten). Het betreft meestal schijnbare tegenstrijdigheden die vrij makkelijk te verklaren zijn.

-- De boodschap van de Bijbel heeft het leven van zeer veel mensen ten goede veranderd.

Gods boodschap is duidelijk en eenvoudig, maar soms lastig te accepteren voor mensen met een hoge intelligentie. Jezus zelf zei over de dingen die Hij zei en deed: (in Luk 10:21) "Ik dank U, Vader, Heer van hemel en aarde, dat U deze dingen verborgen hebt voor wijze en intelligente mensen en dat U ze geopenbaard hebt aan eenvoudige mensen..." Het is moeilijker voor hoog intelligente mensen omdat ze knap zijn in het verzinnen van 'uitvluchten'.
Moet je dan je verstand aan de kant zetten? Nee, het is juist goed om diep over dingen na te denken als je dat kunt. Je moet alleen niet denken dat je alles weet, omdat je meer kunt bevatten dan andere mensen. En naast dat de boodschap van de Bijbel vrij eenvoudig is, kun je toch veel dingen in de Bijbel vinden waar je heel diep op in kunt gaan. Je kunt beter een weloverwogen beslissing nemen dan zomaar ergens voor gaan waar je later spijt van hebt.
In Mattheus 22:37 staat: "Jezus zei ... u moet de Heer uw God liefhebben met uw hele hart, ... ziel en ... verstand." Dat betekent dat ons verstand erbij betrokken is.
En in Handelingen 17:11 lezen we: "[De mensen in Berea] waren beter ... want ze onderzochten dagelijks de geschriften om te zien of het echt waar was [wat Paulus en Silas hun vertelden]"
We moeten dus onderzoeken en tot een eerlijke conclusie komen. Je moet zelfs niet zomaar geloven wat ik zeg. Kijk of het klopt. Desnoods probeer je te bewijzen dat de Bijbel niet betrouwbaar is. Anderen hebben dat ook geprobeerd en die stonden versteld van de uitkomst van hun onderzoek... Ga jij de uitdaging aan?
Gebruik je verstand, stel vragen en je mag best twijfels hebben. Als je met die vragen en twijfels maar wat doet en gaat onderzoeken. Paulus en Silas konden de Bereanen ook niet zomaar iets wijsmaken. Zij gingen het onderzoeken in de boeken. In deze tijd zijn er veel meer bronnen om uit te putten. Het internet staat bol van de informatie en soms moet je aardig doorzoeken voordat je een goed beeld hebt gekregen van het onderwerp in kwestie. Maar met wat geduld en doorzettingsvermogen kom je een heel eind.