Over de feiten

Een feit is volgens Van Dale "een gebeurtenis of omstandigheid waarvan de werkelijkheid vaststaat". Over de interpretatie van de feiten moeten wel eerst afspraken gemaakt worden. Als we het hebben over gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden, zoals het ontstaan van de aarde, dan hebben we niet genoeg aan de feiten, wanneer we geloven dat het allemaal vanzelf is ontstaan. De dingen die we vandaag vinden (bijvoorbeeld fossielen of ruïnes), moeten geïnterpreteerd worden aan de hand van andere kennis, bijvoorbeeld oude boeken over de gebouwen waarvan we nu de ruïnes vinden. Bij fossielen wordt dat echter wat lastiger. Bij de interpretatie van fossielen ben je afhankelijk van de juiste interpretatie en een goed uitgangspunt.

Niemand heeft die fossielen zien ontstaan en daar is niets over geschreven... of toch wel? Als de Bijbel daadwerkelijk verslagen bevat vanaf het begin van de tijd, zoals je kunt afleiden uit Genesis 1, beschrijft dit boek de hele geschiedenis, inclusief het ontstaan van de fossielen, of in ieder geval een tijd, gebeurtenis of omstandigheid waarin ze ontstonden. Je kunt daarbij denken aan de 'zondvloed', een wereldwijde overstroming, waarbij bijna alles wat toen leefde omkwam en grote hoeveelheden levende wezens, planten en bomen werden begraven onder een dikke lagen afzettingen.

Ik geloof dat de Bijbel het beste uitgangspunt is voor de interpretatie van de feiten. Onder 'Bijbel' (met hoofdletter) versta ik de oude Joodse geschriften, waarvan de meeste mensen wel een of meer vertalingen in de kast hebben staan. Deze vertalingen uit de oorspronkelijke talen (Hebreeuws, Aramees en Grieks) noemen we 'bijbels' (kleine letter). Hiermee moeten we ons soms behelpen omdat ze niet op alle punten helemaal correct weergeven wat er in het origineel staat; maar dat is ook niet altijd mogelijk met een vertaling. Wanneer ik over 'de Bijbel' spreek, verwijs ik voor zover mogelijk naar de originele tekst. Ook die 'originele' tekst is niet altijd helemaal te achterhalen, maar we kunnen dit toch met vrij grote zekerheid doen.

Op deze site wil ik laten zien dat wetenschappelijke feiten over het algemeen het beste passen binnen een Bijbels wereldbeeld. Feiten zijn meetbaar en controleerbaar, conclusies moeten logisch volgen uit de feiten. Ik laat zien dat de Bijbel bestaat uit een serie betrouwbare historische documenten, die gebruikt kunnen worden om een juist wereldbeeld op te bouwen, van waaruit we de feiten logisch kunnen beoordelen. Geen enkel ander denkkader geeft mijns inziens een zo helder en duidelijk beeld van de werkelijkheid. Reageren mag; zie het e-mailadres op de contactpagina.

megagroot-microklein

Mijn overtuiging is dat iedereen overtuigingen heeft, religieus of niet. Wij mensen kunnen ons afvragen waarom we iets doen, we zijnzelfbewust. Wij kunnen daarom ook verantwoordelijk gehouden worden voor de keuzes die we maken en de dingen die we doen. Op deze pagina's wil ik je voorstellen om te overwegen of de Bijbel mogelijk een accuraat verslag van de geschiedenis bevat. In de Bijbel staat dat God in het begin de aarde in zes dagen gemaakt heeft: "Want in zes dagen heeft Jahweh de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt." (Exodus 20:11a) Diezelfde aarde heeft daarna een keer helemaal onder water gestaan: "Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het, en de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen, zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot vijftien el daarboven reikte het water, de bergen stonden helemaal onder." (Genesis 7:18-20)

Kan ik dat wetenschappelijk bewijzen? Nee, maar het kan wel wetenschappelijk onderbouwd worden. Ik wil mensen aan het denken zetten. Genesis is overigens niet het enige boek dat die overstroming beschrijft. Bijna alle volken op de aarde hebben verhalen die hen herinneren aan een grote (vaak wereldwijde) overstroming. Datzelfde geldt voor het begrip schepping en een Schepper. En zou het bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat het alternatief (dat onze oorsprong vanzelf ging, zonder toedoen van enige vorm van intelligentie) ook niet te bewijzen is? Ik denk dat iedereen voor zichzelf kan bepalen of het redelijk en logisch is om in God te geloven en de Bijbel als verzameling betrouwbare historische documenten te zien.

"...en zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn; wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem zoeken." (Hebreeën 11:6)

"Want sinds de schepping van de wereld wordt het onzichtbare van God duidelijk gezien en begrepen door de dingen die gemaakt zijn, Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij (de mensen) geen excuus hebben." (Romeinen 1:20)
Deze tekst is geschreven met het oog op Israël en haar oorsprong, maar het principe kan ook toegepast worden op het bestaan van de aarde en het leven. Het is zo onvoorstelbaar en onverklaarbaar dat dit uit zichzelf zou zijn ontstaan. Er moet een ontwerper aan te pas gekomen zijn.

Ik zie het zo: Zijn schepping is Zijn werk, dus zouden we daarin ook sporen van Zijn aanwezigheid moeten vinden; een soort 'handtekening'. De boeken van de Bijbel zijn voor mij het meest betrouwbaar, eenvoudig en duidelijk gebleken, vergeleken bij andere religieuze en mythische geschriften. Ik ben er van overtuigd dat we in de Bijbelse Geschriften de werkelijke geschiedenis vinden van de aarde en de relatie tussen de Schepper en zijn Zoon, de Maker en de Mens, die Hij heeft aangesteld als beheerder. De Bijbel vertelt ons het verhaal van Adam (de eerste zoon van God) en zijn nakomelingen, die Israëlieten genoemd werden. Uiteindelijk kwam Jesus Christus (ook wel DE Zoon van God genoemd), die het laatste hoofdstuk van dit volk uit de oudheid inluidde.

"...voor hen die in mij (Jezus) geloven: dat ze één zullen zijn, net zoals U, Vader, in mij bent en ik in U ben, dat zij ook in ons mogen zijn, zodat de wereld mag geloven dat U mij gezonden hebt. De heerlijkheid die U mij gegeven hebt, heb ik aan hen gegeven, zodat zij één kunnen zijn, zoals wij één zijn. Ik in hen en U in mij, een perfecte eenheid..." (Johannes 17:20-23)
Eénheid, weer zo'n principe waar we niet aan voorbij kunnen. We zijn allen afkomstig uit één God en alleen éénheid maakt ons echt.

Eén zijn met God, dat is ons doel.

Natuurlijk

Ik geloof dat we de Bijbelse geschriften op een natuurlijke wijze mogen lezen (gewoon de tekst nemen zoals hij is geschreven): geschiedenis, poëzie, filosofie, onderwijsbrieven en profetieën. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben ervan overtuigd dat bepaalde delen van de Bijbel als historisch-letterlijk gelezen mogen worden, daar waar het duidelijk om geschiedschrijving gaat, zoals in Genesis 1-11, de geschiedenis van Israël, het leven van Jezus en het boek Handelingen. Andere geschriften mogen ook gelezen worden zoals ze zijn; bijvoorbeeld filosofisch, dichterlijk of als toekomstvoorspelling (soms symbolisch, soms letterlijk en soms al uitgekomen). Ook mythische en allegorische aspecten moeten serieus worden bekeken, omdat de schrijver er iets mee wilde zeggen. Denk aan Genesis 2, dat erg lijkt op een allegorische weergave van het eerste verbond dat God sloot met de mens.

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de feiten die door wetenschappelijk onderzoek naar boven komen de Bijbelse Geschriften ondersteunen en niet tegenspreken. Ik stel dat elke nieuwe ontdekking in de wetenschap de Bijbel zal bevestigen of neutraal zal zijn, maar wetenschappelijke ontdekkingen zullen de Bijbel in ieder geval niet faliekant tegenspreken. Dat wetenschappers tot andere en ook verschillende conclusies komen is wel duidelijk. Dat is mijns inziens niet op grond van de feiten zelf, maar de interpretaties. Sterker nog: de Bijbel geeft de wetenschappen pas hun echte zin en inhoud omdat zij ons een logisch en zinvol denkkader geeft. Hierbij denk ik dan met name aan de schepping, met God als oorsprong, de zondvloed, de verdeling van de mens over de aarde en hoe God met de mens omgaat. Dit alles wordt uitgewerkt binnen het kader van één volk: Israël. Hieruit kunnen we vervolgens vele wijze lessen leren.

Waar het eigenlijk om gaat, is dat de manier waarop je de feiten interpreteert afhankelijk is van je wereldbeeld. Dat wordt bepaald door de mate van vertrouwen die je hebt in bepaalde onveranderlijke realiteiten: de wetten van de logica, de rede, het bestaan van een absolute waarheid/autoriteit of een bovennatuurlijke wereld, waar tijd en ruimte hun oorsprong vonden. Meer over het belang hiervan vind je in dit artikel. De feiten zijn hetzelfde voor iedereen. Als je de waarheid wilt vinden moet je zoeken, Het komt niet vanzelf op je af. En ik hoop met deze website een stukje te kunnen bijdragen aan de zoektocht. Moge de wijsheid van de Architect van het leven je hierbij leiden.

'Schepper en Zoon Creaties' klinkt als een soort familiebedrijf en zo zie ik het ook. Volgens de Bijbel wil God graag dat wij deze aarde beheren in samenwerking met Hem. Het woord 'Schepper' verwijst naar God en 'Zoon' naar de Mens, met Jezus als het grote voorbeeld. De creaties zijn zowel van God als van mensen. Wij zijn gemaakt om mooie dingen te maken, maar ook om dingen te herstellen waar ze kapot zijn. Mijn overtuiging is dat deze scheppende God bestaat en nog steeds spreekt. Hij geneest (Hij heeft alles geschapen, dus Hij weet hoe het in elkaar zit) en geeft mensen vrede, liefde, vreugde en totale levensvervulling.

Dit is het wereldbeeld dat de Bijbel ons aanbiedt. Dit is mijn uitgangspunt. En je zult zien dat wetenschappelijke feiten beter te plaatsen zijn wanneer je deze punten in gedachten houdt. Of het nou gaat om biologie, chemie, astronomie, natuurkunde, geologie, paleontologie, archeologie, antropologie of filosofie, alles wordt beter begrepen en komt het beste tot zijn recht in het licht van de Bijbel. Je zult zien dat geloven in God helemaal zo gek nog niet is en dat leven met Hem een echt avontuur is.