Over het lijden

Het lijden in de wereld roept bij veel mensen weerstand op want:

"Als God zo vol van liefde is,
waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?
Waarom doet Hij er niets aan?
"

Goede vragen! Deze vragen gaan over de God van de Bijbel, dus dan moeten we de antwoorden daarin zoeken.

Een aantal zaken op een rijtje, zoals de Bijbel ons het laat zien:
  God heeft ons (mensen) aangesteld als beheerder van de aarde. Adam is de eerste mens die genoemd wordt in de Bijbel. Hij werd "zoon van God" genoemd. Door zijn Schepper aangesteld als heerser en gezaghebber over de schepping (Genesis 1:28). Adam en zijn vrouw Eva hadden de keuze of zij zich dagelijks zouden laten leiden door hun Schepper en Vader (door te eten van de boom van leven) óf zelf door schade en schande ondervinden wat goed en kwaad is (het eten van de boom van kennis van goed en kwaad - Genesis 3). Ze lieten hun denken beïnvloeden door de slang (ook wel 'Satan' ofwel 'aanklager'genoemd, maar dat is een lang verhaal voor een andere keer) en kozen voor het laatste, waarmee ze zich onttrokken aan hun verantwoordelijkheid en de autoriteit, maar ook de bescherming en levenskracht van God. Adam en Eva mochten niet meer eten van de boom van leven en ondervonden uiteindelijk, samen met de rest van de aarde (waarvoor ze verantwoordelijk waren), de gevolgen van hun keuze. Deze gebeurtenis. Tot op de dag van vandaag zien we dit dilemma in de mensheid. We zijn allemaal van nature geneigd om dezelfde verkeerde keuze te maken als Adam en Eva. Maar er is door onze Schepper een reddingsplan opgezet, waarbij wederom een keuze gemaakt dient te worden.
De Bijbel bevat de geschiedenis van Israël (de kinderen van Adam, Noach, Abraham, Izaäk en uiteindelijk Jakob, wiens naam werd veranderd in Israël). Het boek bevat enorm veel inzichten in de mensheid als geheel en hoe wij verkeerde beslissingen nemen en waarom. (Samengevat uit Bijbelboeken als de vier 'evangeliën', de brief van Paulus aan de Romeinen, Hebreeën en Handelingen:) Adam koos een leven onder het strenge toezicht van de wet (de kennis van goed en kwaad). De enige andere mens die in de Bijbel "de Zoon van God" genoemd werd was Jezus Christus. Deze mens heeft vrijwillig de schuld voor de rebellie van Adam op zich genomen. Hij kocht zijn volk weer vrij van de vernietigende invloed van de wet, zodat zij weer schuldenvrij konden leven. Door Jezus Christus werd de relatie met hun Schepper hersteld en konden ze weer persoonlijke omgang met Hem hebben als Vader en kinderen.
  In de 'tweede Adam', Jezus Christus, de Zoon van God, werd Gods Geest volledig geopenbaard. Hij betaalde de prijs en verbrak de vloek die de eerste Adam over het land gebracht had. Die 'tweede Adam' is daarom ons grote voorbeeld... "Jezus van Nazareth, [door God gezalfd] met de Heilige Geest en met kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem" (zo staat het in Handelingen 10:38). God liet aan de kinderen van Israël weten dat het houden van wetten ze niet dichter bij Hem bracht. Een mens mag gewoon een kind van zijn Schepper zijn, om Zijn werk hier op aarde te doen. En zo brengt God rechtvaardigheid, vrede, vreugde, genezing en al het goede van Zijn koninkrijk op aarde. Samen met ons. Hij dwingt niemand, maar zo'n kans laat je toch niet schieten?
Er is een God, hij houdt van ons en wij mogen samen iets moois van deze aarde maken.

Gods hart gaat uit naar wezen, weduwen, armen en vluchtenden, dat blijkt uit alles in de Bijbel. Wij zijn Zijn handen en voeten hier op aarde. De Schepper en Zijn Zoon, een familiebedrijf. Samen maken we van deze aarde weer een leefbare planeet. Jammer genoeg is er veel weerstand tegen 'Schepper en Zoon' (God en Jezus), maar als je mee wilt helpen kun je ook in dienst treden bij de Vader. Je kunt een 'zoon' (of dochter) worden. Er is altijd een vacature vrij.


Hier is in het kort de geschiedenis van de aarde, zoals ik die in de Bijbel zie:

1 - De schepping (het hele tijdruimte continuüm) is het ontwerp van God, Degene die buiten tijd en ruimte staat en alles kan overzien. Hij heeft het universum perfect gemaakt, met de mens als hoogtepunt en als beheerder aangesteld over de schepping. (Genesis 1)

2 - De mens scheidde zich af van zijn Schepper. Hij had (en heeft nog steeds) de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. God wilde de inspiratie van de mens zijn, maar de mens onttrok zich aan Gods leiding door te kiezen voor autonomie, waardoor hij de benodigde wijsheid en leiding van zijn Schepper moest gaan missen en God zijn Rechter werd, in plaats van zijn Vader. Dit alles wordt verder uitgewerkt in de geschiedenis van Israël (Genesis 2 en 3 als opmaat en dan de rest van de Bijbel)

3 - Door te kiezen voor zelfstandigheid en eigengerechtigheid kwam moest God zijn levenskracht terugtrekken (de mens mocht niet meer van de boom van leven eten, hij ging geestelijk dood) en er ontstonden schadelijke mutaties in alle levende organismen. Mensen gingen elkaar naar het leven staan (Genesis 4). Maar God had al een plan klaarliggen: in Gen. 3:14,15 verzekert Hij 'de slang' (de verleider, de aanklager, de aanstichter van het kwaad) dat zijn kop vermorzeld zal worden door 'het zaad' van de vrouw (Jezus).
4 - De mens bleef hardnekkig zijn eigen weg kiezen; keerde zich steeds meer tegen zijn Schepper en ging verkeerde relaties aan met ongehoorzame geestelijke wezens. Dit bracht God zover dat Hij de hele aarde onder water liet lopen door een wereldwijde overstroming, om vervolgens opnieuw te beginnen met Noach (en zijn gezin), die als enige zuiver was gebleven. Van die grote watervloed zien we nu nog steeds de schade: bergen, grotten, aardlagen, ravijnen, fossielen, ijskappen, enz. (Genesis 6 - 8)

5 - Na de overstroming wilden de mensen zich niet over de aarde verspreiden, zoals God geboden had. Ze keerden zich, één van hart en ziel, wederom tegen hun Schepper en dachten zich rustig te kunnen vestigen in een vallei. God bracht echter verwarring in hun taal, waardoor de basis-taalgroepen ontstonden. Er kwam onbegrip en scheiding onder de mensen. Nu moesten ze zich wel verspreiden. Hierdoor ontstonden ook de bevolkingsgroepen zoals Aziaten, Afrikanen, Indianen, Aboriginals, enz. (Genesis 11)

6 - God besloot dat één man (Abraham) een volk (Israël) zou voortbrengen dat als voorbeeld moest dienen voor Zijn doel met de mens. De keuze voor het leven onder een door God opgelegde reeks wetten had consequenties. Er moesten offers van onschuldige dieren gebracht worden, die de schuld van de mensen op zich namen. Ook moesten mensen zelf zware straffen ondergaan en zelfs sterven. Uiteindelijk bracht één man het Grote Offer: de onschuldige mens Jezus de Gezalfde (Messias, Christus), een nakomeling van Abraham. Zijn leven als betaling voor alle schuld die Zijn volk op zich had geladen. Door Zijn offer werd het kwaad en de dood afgekocht (Hebreeën 8:1-10:18). Dit is als het ware de blauwdruk voor hoe het in eerste instantie niet moet en wat Gods oplossing is. Hij komt zélf met een offer en laat zien dat Hij niets heeft aan onze pogingen om 'goed genoeg te zijn' voor Hem. Hij accepteert ons gewoon zoals we zijn en houdt van ons als een Vader.

7 - De uiteindelijke oplossing en complete schriftvervulling (het uitkomen van alle profetieën) is de laatste fase van de geschiedenis van de Bijbel. Het kwaad, de dood en het dodenrijk werden vernietigd en er kwam een nieuwe hemel en aarde (beeldspraak voor het nieuwe verbond met een nieuwe, geestelijke tempel) en zij die God en hun naaste liefhebben zullen voor altijd bij Hem zijn (Openbaring 21 en 22). Zij zullen niet sterven, zelfs al gaat hun lichaam dood. Lees het in mijn online boek: Wat Kwam Jezus Doen?


Galaten 4:4-7
Maar toen de tijd rijp was, heeft God zijn Zoon gestuurd... [om ons te redden] ...zodat wij als zonen geadopteerd mochten worden. En omdat jullie zonen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in jullie harten gegeven, waardoor je hem "Papa" en "Vader" mag noemen. Dan ben je dus niet meer een slaaf maar een zoon en als je een zoon bent, dan ben je ook erfgenaam van God, door Christus.
Gericht aan Israël, maar als je het wilt aannemen, ook voor jou. Zit jij ook onder de plak van je eigen (of door anderen opgelegde) wetten? Leer leven uit liefde, dat is alles wat God van je verwacht. Laat je niets wijsmaken. God is geen boeman, zelfs al lijkt dat af en toe zo in de Bijbel. Hij moest dat zijn, vanwege de keuze van de mensen, maar hij wil dat niet. Wij halen die ellende zelf op onze hals als wij zeggen dat we het zelf wel kunnen. Maak God niet tot je Rechter, maar kies ervoor om een vriend van God te zijn. Hij wil niets liever dan dat.


Johannes 1:12
...[wie] Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
dat zijn degenen die in Zijn Naam geloven (op Hem vertrouwen).