Over het lijden

Het lijden in de wereld roept bij veel mensen weerstand op want:

"Als God zo vol van liefde is,
waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?
Waarom doet Hij er niets aan?
"

Goede vragen! Deze vragen gaan over de God van de Bijbel, dus dan moeten we de antwoorden daarin zoeken.

Een aantal zaken op een rijtje, zoals de Bijbel ons het laat zien:
  God heeft ons (mensen) aangesteld als beheerder van de aarde. Adam was de eerste mens; "zoon van God". Door zijn Schepper aangesteld als heerser en gezaghebber over de schepping (Genesis 1:28). Adam en Eva hadden de keuze of zij zich dagelijks zouden laten leiden door hun Schepper en Vader (door te eten van de boom van leven) óf zelf te bepalen wat goed en kwaad is (het eten van de boom van kennis van goed en kwaad - Genesis 3). Ze lieten hun denken beïnvloeden door de verleider (ook wel Satan genoemd - God liet toe dat ze door hem getest werden) en kozen voor het laatste, waarmee ze zich onttrokken aan hun verantwoordelijkheid en de autoriteit, maar ook de bescherming en levenskracht van God. Adam en Eva mochten niet meer eten van de boom van leven en ondervonden uiteindelijk, samen met de rest van de aarde (waarvoor ze verantwoordelijk waren), de gevolgen van hun keuze. Deze gebeurtenis wordt ook wel de 'zondeval' genoemd. Tot op de dag van vandaag werkt deze keuze door in hun nageslacht. We zijn allemaal van nature geneigd om dezelfde verkeerde keuze te maken als Adam en Eva. Maar er is door onze Schepper een reddingsplan opgezet, waarbij wederom een keuze gemaakt dient te worden.
  (Samengevat uit Bijbelboeken als de vier 'evangeliën', de brief van Paulus aan de Romeinen, Hebreeën en Handelingen:) Adam koos een leven in onafhankelijkheid van en rebellie tegen zijn Schepper. De enige andere mens die in de Bijbel "de Zoon van God" genoemd wordt, is Jezus Christus. Deze mens heeft vrijwillig de schuld voor de rebellie van Adam op zich genomen. Hij kocht de mensheid vrij, zodat wij onder Zijn leiding kunnen leven. Door Jezus Christus wordt de relatie met onze Schepper hersteld en kunnen we persoonlijke omgang met Hem hebben.
  In de 'tweede Adam', Jezus Christus, de Zoon van God, is Gods Geest volledig geopenbaard. Hij betaalde de prijs en verbrak de vloek die de eerste Adam over de aarde gebracht had. Dit geldt voor ieder mens op aarde. Door op het offer van Jezus Christus te vertrouwen kunnen we leven zoals God het voor Adam bedoeld had. De 'tweede Adam' is daarbij ons grote voorbeeld... "Jezus van Nazareth, [door God gezalfd] met de Heilige Geest en met kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem" (zo staat het in Handelingen 10:38). Als je je vertrouwen op Hem stelt, zul je deel worden van Zijn Lichaam op aarde (zie Efeziërs 1) en dat maakt je een kind van de Schepper en één met de Zoon, om Zijn werk hier op aarde te doen. En zo brengt God rechtvaardigheid, vrede, vreugde, genezing en al het goede van Zijn koninkrijk terug op aarde. Samen met ons. Hij dwingt niemand, maar zo'n kans laat je toch niet schieten?

  Gods hart gaat uit naar wezen, weduwen, armen en vluchtenden, dat blijkt uit alles in de Bijbel. Wij zijn Zijn handen en voeten hier op aarde. De Schepper en Zijn Zoon, een familiebedrijf. Samen maken we van deze aarde weer een leefbare planeet. Jammer genoeg is er veel weerstand tegen 'Schepper en Zoon', maar als je mee wilt helpen kun je ook in dienst treden bij de Vader. Je kunt een 'zoon' (of dochter) worden. Er is altijd een vacature vrij.


Hier is in het kort de geschiedenis van de aarde, zoals ik die in de Bijbel zie:

1 - De schepping (het hele tijdruimte continuüm) is het ontwerp van God, Degene die buiten tijd en ruimte staat en alles kan overzien. Hij heeft het universum perfect gemaakt, met de mens als hoogtepunt en als beheerder aangesteld over de schepping. (Genesis 1 en 2)

2 - De mens maakte door zijn ongehoorzaamheid scheiding tussen de oneindig goede Schepper en Zijn creatie. De mens had (en heeft nog steeds) de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. God wilde de inspiratie van de mens zijn, maar de mens onttrok zich aan Gods leiding door te kiezen voor autonomie, waardoor hij de benodigde wijsheid en leiding van zijn Schepper moest gaan missen en God zijn Rechter werd, in plaats van zijn Vader. (Genesis 3)

3 - Door de schuld van de mens (vanwege ongehoorzaamheid), kwam er een oordeel over hem en de schepping. God trok zijn levenskracht terug (de mens mocht niet meer van de boom van leven eten, hij ging geestelijk dood) en vanaf dat moment kwamen er schadelijke mutaties in alle levende organismen. Mensen gingen elkaar naar het leven staan (Genesis 4). Maar God had al een plan klaarliggen: in Gen. 3:14,15 verzekert Hij 'de slang' (de verleider, de aanklager, de bron van het kwaad) dat zijn kop vermorzeld zal worden door 'het zaad' van de vrouw (Jezus). Jesaja (7:14 en 9:6,7) profeteerde later dat een jonge vrouw een zoon zou krijgen en dat Hij de namen 'God met ons', 'Wonderbaar', 'Raadgever', 'Sterke God', 'Eeuwige Vader' en 'Vredevorst' zou krijgen.

4 - De mens bleef hardnekkig zijn eigen weg kiezen en keerde zich steeds meer tegen zijn Schepper en ging verkeerde relaties aan met ongehoorzame geestelijke wezens. Dit bracht God zover dat Hij de hele aarde onder water liet lopen door een wereldwijde overstroming, om vervolgens opnieuw te beginnen met Noach (en zijn gezin), die als enige zuiver was gebleven. Van die grote watervloed zien we nu nog steeds de schade: bergen, grotten, aardlagen, ravijnen, fossielen, ijskappen, enz. (Genesis 6 - 8)

5 - Na de overstroming wilden de mensen zich niet over de aarde verspreiden, zoals God geboden had. Ze keerden zich, één van hart en ziel, wederom tegen hun Schepper en dachten zich rustig te kunnen vestigen in een vallei. God bracht echter verwarring in hun taal, waardoor de basis-taalgroepen ontstonden. Er kwam onbegrip en scheiding onder de mensen. Nu moesten ze zich wel verspreiden. Hierdoor ontstonden ook de bevolkingsgroepen zoals Aziaten, Afrikanen, Indianen, Aboriginals, enz. (Genesis 11)

6 - God besloot dat één man (Abraham) een volk (Israël) zou voortbrengen dat als voorbeeld en uitgangspunt moest dienen voor Zijn grote verzoeningsplan: de omwisseling. Offers van onschuldige dieren die de schuld van de mensen op zich namen, waren voorbodes van het Grote Offer: de onschuldige mens Jezus de Gezalfde (Messias, Christus), een nakomeling van Abraham, die zijn leven gaf voor ons leven. Hij nam onze schuld op zich en stelde ons volledig schadeloos. Door Zijn offer is de totale overwinning over het kwaad en de dood beschikbaar geworden (Hebreeën 8:1-10:18). En wij mogen met Hem meewerken om de schade te herstellen (zie Efeziërs 1).

7 - De uiteindelijke oplossing en complete schriftvervulling (het uitkomen van alle profetieën) is de laatste fase van de geschiedenis van de Bijbel. Het kwaad, de dood en het dodenrijk werden vernietigd en er kwam een nieuwe hemel en aarde (beeldspraak voor het nieuwe verbond met een nieuwe, geestelijke tempel) en zij die God en hun naaste liefhebben zullen voor altijd bij Hem zijn (Openbaring 21 en 22). Zij zullen niet meer sterven, zelfs al gaat hun lichaam dood. Lees het in mijn online boek: Wat Kwam Jezus Doen?


Galaten 4:4-7
Maar toen de tijd rijp was, heeft God zijn Zoon gestuurd... [om ons te redden] ...zodat wij als zonen geadopteerd mochten worden. En omdat jullie zonen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in jullie harten gegeven, waardoor je hem "Papa" en "Vader" mag noemen. Dan ben je dus niet meer een slaaf maar een zoon en als je een zoon bent, dan ben je ook erfgenaam van God, door Christus.


Johannes 1:12
...[wie] Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
dat zijn degenen die in Zijn Naam geloven.