16. Een nieuw verbond

Het oude verbond, een verdrag dat leidde tot geweld en bloedvergieten, kon maar op één manier worden ontbonden: door gelijkwaardige tegenactie. “Oog om oog, tand om tand, hand om hand, voet om voet...” (Exodus 21:24). Voor elke misstap was een bijpassende straf en dáárvoor kwam Jezus: de enige Jood in de geschiedenis die volledig gevuld was met de Geest van God en totaal zonder zonde leefde. Wat Adam wilde bereiken door te eten van de boom van kennis, maar waarin hij hopeloos faalde, lukte Jezus wel. Hij was in wezen aan God gelijk, volledig vervuld met de Geest van God, waardoor God als het ware binnen Zijn eigen wezen, op Zijn eigen niveau, een volmaakt verbond kon sluiten. Dit verbond voldeed zowél aan de keuze van de Israëlieten (om onder de wet te leven) áls aan die van God Zelf (Die volledige gehoorzaamheid aan die wet eiste). In Jezus werd de wet helemaal vervuld, zoals Hij Zelf zei in Mattheüs 5:17:

Denk niet, dat Ik gekomen ben, om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen, om die te ontbinden, maar te vervullen.

Hij bracht het volmaakte en laatste offer. Met dat éne offer was in één keer aan alle eisen van de wet voldaan in die éne volmaakte Mens. God kon als het ware met Zijn eigen bloed Zijn hele volk vrijkopen, zodat niemand ooit meer bij Hem in het krijt zou staan. Iedereen was in één klap vergeven en met God verzoend. Hij sloot een eeuwig verbond met Zichzelf, door in die éne volmaakte Mens Zelf de keuze te maken. Toen was er nog maar één voorwaarde om bij Hem te mogen horen en met Hem te leven: het accepteren van Zijn offer (Romeinen 10:4):

Want de Ingewijde is het einde van de wet, waardoor iedereen die gelooft (vertrouwt op Hem) gerechtvaardigd wordt.

Een onvoorwaardelijk en onherroepelijk, eenzijdig aanbod. Er was voor de Joden, het volk dat leefde onder de wet, nu geen veroordeling meer dóór die wet. Hoeveel temeer voor ons, die nooit onder die wet geleefd hebben. Onze acceptatie is niet afhankelijk van onze goedheid of inspanningen. Het is allemaal Gods genade en daar kunnen wij niets aan toevoegen. Je hoeft zelfs niet te proberen om je naaste lief te hebben als jezelf - wat volgens Jezus de opsomming van de wet was (Lukas 10:27). We kunnen mensen liefhebben zoals HIJ ze liefheeft, door Zijn kracht. De Israëlieten werden in Jezus volmaakt en zo werden zij een voorbeeld voor ons (Efeziërs 2:4-6:)

Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmee Hij ons liefgehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met de Ingewijde; (door genade bent u gered), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede geplaatst in de hemel in de Ingewijde Jezus;

Wij mogen gewoon genieten van wie God is en leven vanuit Zijn liefde. De tijd van wet en oordeel is voorbij. Echter, toen Jezus eenmaal het nieuwe verbond had gesloten - rechtstreeks met de Vader, zonder tussenkomst van mensen, maar als volmaakte Mensenzoon - moest er nog wel afgerekend worden met het oude systeem. En dat ging gepaard met veel weerstand en strijd, omdat er nog velen waren die het oude met hand en tand verdedigden. Door krampachtig vast te houden aan het fysieke Jeruzalem met de zichtbare, tastbare tempel, haalden de religieuze Joden het oordeel over zich, met alle ellende van dien. Degenen die het Koninkrijk in al zijn kracht verwachtten, zagen in hoop en verlangen uit naar een nieuw begin. In Zijn grote liefde heeft hij hun nieuw leven gegeven. Met hun Verlosser waren ze overgegaan van geestelijk dood, naar geestelijk leven. De Joden verwachtten een messias die hen zou verlossen van hun onderdrukkers (op dat moment waren dat de Romeinen), om vervolgens een fysiek koninkrijk te vestigen. Maar Jezus zei iets anders (Johannes 18:36):

Jezus antwoordde: Mijn Koninkrijk is niet van deze wereld; als mijn Koninkrijk van deze wereld geweest was, zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat Ik niet aan de Joden zou worden overgeleverd; maar nu is mijn Koninkrijk niet van hier.

Jezus maakte duidelijk dat Zijn Koninkrijk niet van 'deze wereld' was (de 'kosmos', de zichtbare, tastbare orde, formatie van wetten en regels), maar van de hemel (geestelijk en ontastbaar).

In Maleachi 3:1-2 staat het volgende:

Zie, Ik zend mijn bode, die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal; plotseling zal tot zijn tempel komen de Here, die u zoekt, namelijk de Afgezant van het verbond, die u begeert. Zie, Hij komt, zegt de Heer van de Heerscharen. Doch wie kan de dag van zijn komst verdragen, en wie zal bestaan als Hij verschijnt, want Hij zal zijn als het vuur van de smid en als het loog van de bleker.

Enerzijds klinkt dit dreigend, want Maleachi vraagt zich af wie zal kunnen standhouden als Hij verschijnt met vuur. Maar er zit ook verwachting in: “de Afgezant van het verbond, die u begeert”. Dit gedeelte wordt aangehaald in Mattheüs 11:10, Markus 1:2,3 en Lukas 1:76. Johannes de doper wordt geïdentificeerd als deze afgezant en uiteraard is Jezus de Heer die naar Zijn tempel komt. Jezus noemt Johannes de Elia waar Maleachi in 4:5 over spreekt (Mattheüs 11:14). Johannes wilde zelf geen Elia genoemd worden (Johannes 1:21), maar hij trad wel op in de geest en de kracht van Elia (Lukas 1:17), om de kinderen van Israël weer tot God te laten keren en tot herstel te brengen. Het komt naast deze voorbeelden wel vaker voor dat een profetie die een letterlijke vervulling lijkt te moeten krijgen, in het Nieuwe Testament vervuld wordt in een persoon zoals in Johannes, in Jezus, of in een groep personen: de ekklesia, het 'lichaam van Jezus', het ware Israël.

Maleachi 3 gaat nog even door met het schilderen van een contrast tussen de slechte en de goede mensen, tussen hen die God wel dienen en hen die God niet dienen. Dan volgt in hoofdstuk 4 vers 1 en 2 iets dat zo uit de mond van Jezus had kunnen komen:

Want zie, die dag komt, brandende als een oven. Dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de komende dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heer der heerscharen, Die van hen noch wortel, noch tak zal overlaten. Voor u, daarentegen, die Mijn Naam vreest, zal de Zon van gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen; en u zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.

Een prachtige belofte voor de trouwe Joden, die naar de verlosser uitkeken en Hem met open armen ontvingen. Maar degenen die Hem afwezen, hadden niet zo'n mooi vooruitzicht. God geeft te midden van dit soort profetische boodschappen van oordeel altijd de mogelijkheid tot uitkomst. Zo lezen we in Jesaja 10:22:

Want ofschoon uw volk, o Israël, is gelijk het zand van de zee, zo zal een overblijfsel daarvan wederkeren; de verdelging is vast besloten, overvloeiende met gerechtigheid.

Volgens Jesaja was het volk Israël, zoals beloofd aan Abraham, gelijk geworden aan het zand van de zee. Toch zou er maar een gedeelte overblijven. Paulus benadrukt dit in Romeinen 9, 10 en 11, waar hij beschrijft wie tot het 'ware' Israël behoorden. Dat waren degenen die op God vertrouwden, niet de mensen die hun afstamming konden herleiden tot Abraham, Izaäk en Jacob. In Romeinen 9:22-29 definieert Paulus dat overblijfsel dat niet vernietigd zal worden, namelijk de dragers van Gods genade, vanuit de Joden en vanuit de volken. Dit versterkt hij door drie profetieën aan te halen die gaan over verstrooiing van Israël onder de volken. Slechts een gedeelte, een overblijfsel van de toenmalige Joden waren echte Israëlieten (vers 27). Om te voorkomen dat er een haat tegen etnische Joden zou ontstaan, benadrukt hij dat God Zijn volk niet verstoten heeft (Romeinen 11:25-26):

Want ik wil niet, broeders, dat jullie dit verborgene onbekend is (opdat jullie niet wijs zullen zijn in eigen ogen), dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, totdat de volheid van de volken ingegaan zal zijn. En op deze manier zal geheel Israël gered worden, zoals geschreven is: “De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jakob (Israël) afwenden.”

Paulus haalt hier Jesaja 59:20 aan (in de letterlijke bewoordingen van de Septuaginta, de Griekse vertaling van de Torah; in het Hebreeuws is deze zin namelijk anders). Heel Israël zou dus gered worden door het proces van gedeeltelijke verharding, totdat alle trouwe Israëlieten uit de volken gevist waren. Zo zou heel Israël gered worden, niet alleen de mensen die vonden dat ze God al dienden en vervolgens hun Messias aannamen, maar ook de verdwaalde schapen onder de volken. De mensen die vervreemd waren van hun God; de 'verloren zonen'. Paulus hoopte dat degenen die hun Messias nog niet wilden aannemen uiteindelijk jaloers zouden worden als ze zagen dat God genadig was voor die afvalligen, die weglopers (Romeinen 10). Hoofdstuk 10 van Romeinen is overigens een gedeelte dat verwarrend kan zijn als je het leest in een vertaling waarin men heeft geprobeerd de tekst op een populaire manier 'duidelijk te maken' voor de lezer. Je ziet juist dan grote misverstanden ontstaan. Paulus maakt in dit hoofdstuk bijvoorbeeld onderscheid tussen 'de Jood' en 'de Griek'. Ga je dat vertalen met 'Joden en andere mensen' (basisbijbel.nl), dan krijg je de indruk dat ieder ander mens op aarde deel kon hebben aan de vrijspraak van schuld als gevolg van de overtreding van de wet. Maar Paulus spreekt in de drie hoofdstukken 9, 10 en 11 over zijn broeders en zijn volksgenoten (letterlijk 'van dezelfde afkomst'). De 'Griek' in hoofdstuk 10 moet er dan één van diezelfde afkomst zijn, anders slaat die uitspraak nergens op. Joden waren erg afkerig van de volksgenoten die gedurende de eeuwen voorafgaand aan die tijd waren afgedwaald en zich vermengd hadden met de omringende volken. Wat hen betreft waren ze gelijk aan die volken en hadden ze geen deel meer aan de beloften van God voor Israël. God had Paulus echter iets anders laten zien. Er zou geen onderscheid meer zijn tussen 'Jood' en 'Griek'. God had ze allemaal geaccepteerd. Daarom haalt Paulus in hoofdstuk 9:25 Hosea 2 aan, die sprak over het weer aannemen van de afgedwaalde kinderen van Israël. Dat was het goede nieuws dat Paulus mocht brengen en in die context staat het woord 'Griek'.

Romeinen 10:17-21

Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het Woord van God, Maar ik zeg: Hebben zij het niet gehoord? Ja toch, hun geluid is over de hele aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg: Heeft Israël het niet begrepen? Mozes zegt eerst: Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door hen die geen volk zijn; door een onverstandig volk zal ik jullie tot boosheid wekken. En Jesaja zegt het nog duidelijker: Ik ben gevonden door degenen die Mij niet zochten; Ik ben geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen. Maar tegen Israël zegt Hij: De hele dag heb Ik Mijn handen uitgestrekt naar een ongehoorzaam en weerspannig volk.

Vers 18 is een directe aanhaling van Psalm 19:4 en legt een verband met hoofdstuk 1 en 2 van Romeinen: dat de schepping getuigt (“de hemelen getuigen van de heerlijkheid van God” Ps.19:2). In vers 19 oppert Paulus dat Israël het misschien niet begrepen heeft en dat er een ander volk moet komen om ze tot jaloersheid te wekken en dat God gevonden zal worden door hen die Hem niet zochten. Hierbij wordt vaak gedacht aan andere volken buiten Israël, maar is dat ook wat Paulus bedoelt? Er ligt een verband met Jeremia 16, waar beschreven wordt hoe verdreven werd naar andere landen en andere goden ging dienen. Vers 16 spreekt over vissers die God zal sturen om Zijn verdreven volk weer terug te halen uit die landen. Dat thema zien we ook weer bij Jezus terugkomen, die zijn leerlingen vissers van mensen zou maken. Dan staat er in Jeremia 16:19:

O Heer! Mijn kracht en mijn hulp, mijn toevlucht in kwade dagen; tot U zullen de volken komen van de einden van de aarde en zeggen: “Hoe verkeerd was het dat onze vaderen afgoden verwierven, waar geen voordeel uit te halen viel.” (vrij vertaald uit LXX)

Die volken die zouden komen waren dezelfde verstoten Israëlieten.

Jesaja beschrijft hoe hij wordt aangesteld om 'Jacob' (Israël) weer bij elkaar te brengen vanuit de volken. In de Griekse vertaling wordt het woord 'diaspora' gebruikt, wat duidt op 'de verstrooiing', een veelgebruikte term voor de Israëlieten die uit het land verdreven waren en onder de omringende volken woonden (Jesaja 49:1-6, enkele gedeelten, mede uit het Grieks):

Luister naar Mij, eilanden en luister, volken van verre! Jahweh heeft Mij geroepen ... En nu zegt Jahweh, Die Mij Zich van moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat Ik Jakob tot Hem zou terugbrengen; maar Israël zal zich niet laten verzamelen; toch zal Ik verheerlijkt worden in de ogen van Jahweh en Mijn God zal Mijn Sterkte zijn. Verder zei Hij: Het is iets groots om mijn knecht genoemd te worden, om de stammen van Jakob op te richten, en om de verstrooiden in Israël terug te brengen; Ik heb U gegeven om en verbond van een generatie, een licht voor volken te zijn, om Mijn uitredding te zijn tot aan het einde van de aarde.

Dezelfde strekking, dezelfde bewoordingen als in Romeinen 10:18. Waarom zou Paulus het daar over iets anders hebben dan het verstoten, verstrooide volk? Zijn hart ging uit naar zijn verloren volksgenoten.
Dan volgt Romeinen 10:19, waar het nog duidelijker wordt. Het is bijna letterlijk de profetie van Mozes in Deuteronomium 32:21 en in Hosea 1 en 2 vinden we dezelfde woorden terug, wanneer een deel van Israël door God “niet mijn volk” wordt genoemd. Dat 'niet mijn volk' zou 'het volk' tot jaloersheid brengen. Dus hen die in het land gebleven waren, werden tot jaloersheid gebracht doordat God het verloren volk weer terugbracht, wat Hij ook beloofd had aan Hosea.
In Romeinen 10:20,21 haalt Paulus ook nog Jesaja 65 aan, dat over het herstel van Israël gaat. De focus ligt op dat deel van Israël dat geen Israël meer was, maar 'heidens' geworden was, dat is: onder de volken verstrooid.

God zou alle trouwe Israëlieten aannemen - Paulus noemt ze elders de 'eerstelingen', wat verwijst naar de eerste opbrengst van de oogst - die we ook weer in Openbaring tegenkomen - en daarna met hen ook de andere gelovige Israëlieten uit de volken, die als 'wilde olijftakken' geënt worden op de olijfboom (Israël). Zo werd volgens Paulus heel Israël behouden: de hele 'olijfboom' (een beeld van Israël), de twee stammen die in het land waren gebleven (ook wel 'Juda' genoemd) en de tien stammen die verstrooid waren onder de volken (ook wel 'Efraïm' genoemd). In Handelingen 26 lezen we het verhaal van Paulus die voor koning Agrippa moet verschijnen, waar hij ook benadrukt dat de belofte van God voor alle twaalf stammen gold.

De hogepriester had er al over geprofeteerd toen ze in beraad gingen over het lot van die 'wonderdoener' (in Johannes 11:47-52):

De leiders van de priesters en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden: Wat zullen wij doen? want deze man doet veel wonderen. Als wij Hem zijn gang laten gaan, zullen ze allemaal in Hem geloven. Dan komen de Romeinen en nemen ons onze positie en ons volk af. En een van hen, Kajafas, die dat jaar hogepriester was, zei tegen hen: "Jullie begrijpen het niet en bedenken niet dat dit gunstig voor jullie kan uitpakken; dat één man sterft voor het volk en niet het hele volk ten onder gaat." Hij zei dit niet uit zichzelf, maar als hogepriester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus zou sterven zou voor het volk. En niet alleen voor dat volk, maar dat Hij ook de kinderen van God die verstrooid waren bijeen zou brengen.

Jezus kwam voor de getrouwen uit Zijn volk. Niet alleen het volk in het land, maar ook onder de andere volken. Petrus schreef aan die 'vreemdelingen' die verspreid waren in het buitenland, toen hij het volgende zei (1 Petrus 1:3-7):

Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus de Ingewijde, Die ons naar Zijn grote barmhartigheid wedergeboren heeft doen worden tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus de Ingewijde uit de dood. Tot een onvergankelijke, en ongeschonden, en onverwelkelijke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u. Die in de kracht van God bewaard wordt door het geloof tot de redding, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Hierin verheugt u zich, al wordt u nu een korte tijd (zo het nodig is) bedroefd door vele verzoekingen; Opdat de beproeving van uw geloof, die veel kostbaarder is dan goud, dat vergaat, maar door het vuur beproefd wordt, bevonden worde te zijn tot lof, eer en heerlijkheid, bij de openbaring van Jezus de Ingewijde...

Ze hoorden er helemaal bij. Ze gingen 'door het vuur heen', maar zouden er gelouterd uit komen. Deze mensen waren ooit geboren uit Abraham, Izaäk en Jakob (later Israël genoemd), maar ze vervielen in afgoderij en werden verstrooid; ze werden zelfs beschouwd als gelijk aan de vreemde volken. Maar Gods plan was om ze een wedergeboorte te geven en Israël te herstellen. God wilde alle kinderen van Israël weer bij elkaar hebben en dat is precies waarvoor Jezus kwam. Hij handelde het oude contract af, door elke schuld volledig af te betalen en sloot voor hen een nieuw verbond met God.

Terug naar index


121