8. Opname en opstanding, kijkend naar de bronteksten

Een volgend belangrijk principe bij het interpreteren van de Bijbel, is een goed begrip van de oorspronkelijke taal en de diepgang van bepaalde woorden. Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieks, niet in het Nederlands.

Ik herhaal 1 Thessalonicenzen 4:13-18 nog even:

Doch, broeders, ik wil niet, dat u onwetend bent ten aanzien van degenen die ontslapen (gestorven) zijn, opdat u niet bedroefd bent, gelijk als de anderen, die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, evenzo zal ook God degenen die ontslapen zijn in Jezus, meebrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord van de Heer, dat wij, die levend zullen overblijven tot de komst van de Heer, degenen die gestorven zijn niet zullen voorgaan. Want de Heer Zelf zal met een geroep, met de stem van een belangrijke afgezant (archangelos), en met de bazuin van God nederdalen vanuit de hemel; en die in de Ingewijde gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna zullen wij, die levend overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, om de Heer te ontmoeten, in de lucht; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. Zo dan, vertroost elkaar met deze woorden.

Kijken we hier bijvoorbeeld naar de woorden 'wij die overblijven' (vers 17). Dat is in het Grieks maar één woord, perileipomenoi. Dit woord komt maar twee keer voor in het Nieuwe Testament en alleen in dit hoofdstuk van deze brief. De betekenis is op zich wel duidelijk, al kunnen we niet vergelijken hoe Paulus het elders gebruikt. We kunnen het in twee stukken delen: 'Peri' betekent 'rond' en 'leipo' betekent 'achterblijven'. Dus wij die 'rond zijn blijven hangen' zou zelfs een correcte (weliswaar zeer vrije) vertaling kunnen zijn. Waar het om gaat is dat Paulus de mensen van Thessaloniki, die nog rondliepen op aarde, vertelde dat ze zich geen zorgen hoefden te maken over de mensen die omgekomen waren in de verdrukking. Blijkbaar deden ze dat. En dit plaatst de tekst wederom in die tijd.

Het woord 'komst' is hier het Griekse woord 'parousia' dat 24 maal voorkomt in het Nieuwe Testament en heeft meer de betekenis van 'aanwezigheid' of 'verschijning' dan 'komen', waarvoor het Grieks ook een ander woord heeft (erchomai). Dus: 'de verschijning van onze Heer' is een mooiere vertaling. Daar waar het in combinatie met 'de Heer' gebruikt wordt, staat het verder overal consequent in het teken van 'op Zijn plaats komen', in het Koninkrijk, met het oordeel, om straffen én beloningen uit te delen. Een verschijning die volgens Jacobus 5:8 'nabij' was (Grieks: 'engiken', van 'engizo' = naderen, dichtbij komen). Het is overigens maar de vraag of je dit woord kunt gebruiken om aan te duiden dat Jezus naar de aarde komt. Iemand kan net zo goed blijven waar hij is, en toch op zijn plaats komen of zijn positie innemen. De leerlingen vroegen namelijk in Mattheüs 24:3 naar 'het teken van Uw komst', waar hetzelfde Griekse woord 'parousia' staat. Veel mensen denken bij die vraag aan een nog toekomstige 'wederkomst van de Ingewijde'. Mag ik voorstellen dat het niet eens bij de leerlingen opkwam dat Hij wég zou gaan, laat staan dat Hij weer terug moest komen? Zelfs bij het laatste avondmaal, in de laatste uren die ze met Hem doorbrachten hadden ze nog geen besef van Zijn heengaan (Johannes 16:17). Ze verwachtten dat Hij het Messiaanse Koninkrijk kwam oprichten en de Romeinen het land uit zou jagen. Naar de hemel gaan en later weer terugkomen was geen optie in hun belevenis. De enige verwachting die ze hadden is dat Hij nu wel snel het Koningschap op Zich zou nemen; vandaar het woord Parousia.

Dan is er de wonderlijke beschrijving van het 'opgenomen' worden om Hem te 'ontmoeten' in de lucht. Dit is het stukje wat veel mensen er toe brengt een letterlijke 'opname' te verwachten zoals ik hierboven beschreef, met het hele rampenscenario erbij. De woorden 'zullen worden opgenomen' komen van het Griekse woord 'harpagesometha' (van het woord 'harpazo'). Paulus gebruikt datzelfde woord in 2 Korinthiërs 12:2-4, waar hij 'een man' beschrijft (waarschijnlijk zichzelf) die werd 'opgenomen' in het paradijs en daar onuitsprekelijke woorden hoorde. Het is een woord dat Paulus slechts 3 maal gebruikt, waarvan 2 maal in 2 Korinthiërs 12, in de zin van: tijdelijk uit het lichaam, in een geestelijke omgeving geplaatst worden. De derde keer dat hij het woord gebruikt is in dit hoofdstuk (1 Thessalonicenzen 4), om de ontmoeting met Jezus te beschrijven. Het is niet helemaal duidelijk of het in 2 Korinthiërs om een visioen of buitenlichamelijke ervaring ging, want Paulus zegt dat hij niet zeker weet of het in het lichaam of erbuiten was. Hoe dan ook, een visioen, een vervoering of een uittreding, het was een geestelijke ervaring. Het woord 'harpazo' wordt ook door andere schrijvers gebruikt. Mattheüs, Lukas, Johannes en Judas gebruiken het in verschillende vormen en voor uiteenlopende situaties. Mattheüs spreekt over het 'grijpen' of 'nemen' van het Koninkrijk, door daadkrachtige mensen. Dit kan ook op een geestelijke manier worden geïnterpreteerd. Op andere plaatsen wordt hetzelfde woord gebruikt voor het 'wegnemen', 'meenemen', 'arresteren' of 'wegrukken' van mensen of dingen. Maar ook dan wordt het soms in overdrachtelijke zin gebruikt. Zoals: 'niemand kan ze uit mijn hand rukken', of 'mensen uit het vuur rukken' (redden van de ondergang). Het woord moet dus in de context bekeken worden waarin het wordt gebruikt. Paulus gebruikte het alleen in overdrachtelijke, geestelijk zin, zoals in 2 Korinthiërs 12, wat we nog duidelijker zullen zien wanneer we het 'ontmoeten in de wolken', nog iets verder onderzoeken.

Het woord 'ontmoeten' is namelijk eveneens bijzonder, want dat is het Griekse woord 'apantesin', dat slechts 3 keer voorkomt in het Nieuwe Testament. Eén keer in het gedeelte dat we hier bekijken (1 Thessalonicenzen 4:17) De andere twee keer wordt het gebruikt in een situatie waar mensen iemand tegemoet gaan die naar hen toe komt. Niet iemand die hen komt halen (Matt 25:6; Hand 28:15). Dus hier wordt een situatie beschreven van mensen die Jezus tegemoet gaan om Hem binnen te halen, om Hem te verwelkomen. Het woordgebruik in Thessalonicensen suggereert dat zij die achtergebleven waren, samen met hun overleden broeders en zusters, de Heer in de geest (een visioen of geestelijke ervaring buiten het lichaam) zouden verwelkomen en dat Hij bij hen zou komen. Dit doet mij denken aan de woorden van Jezus in Johannes 14:3:

En als Ik wegga om een plaats voor jullie voor te bereiden, kom ik weer terug en zal jullie tot Mij nemen, zodat jullie kunnen zijn waar Ik ben.

Jezus was in de geest al bij God, maar Zijn leerlingen nog niet. Hij zou weggaan en weer terugkomen om hen tot Zich te nemen. Het woordgebruik suggereert dat dit 'tot Mij nemen' een geestelijke lading had, dat ook zij zouden zijn waar Hij op dat moment al was. Ze hoefden dus niet van de aarde te verdwijnen om bij Hem in de hemelse gewesten te zijn. Paulus spreekt hier over in Efeziërs 2:6:

...en heeft ons tezamen opgewekt en tezamen een plaats gegeven in de hemelse gewesten in de Ingewijde Jezus.

Is het in dit verband moeilijk voor te stellen dat Jezus 'kwam', dat mensen werden 'opgenomen' en dat er zichtbaar niets veranderde? De gedachte dat het in 1 Thessalonicensen om het 'verdwijnen' of 'wegrukken' van hedendaagse of toekomstige gelovigen zou gaan is mijns inziens in ieder geval niet juist, omdat de focus volledig op de gelovigen uit die tijd ligt, in een voor hen toekomstige, maar wel aanstaande gebeurtenis. De meest voor de hand liggende interpretatie laat geen plotseling verdwijnen van christenen in onze tijd toe. Met de wetenschap dat men in die tijd, spoedig, de 'verschijning van de Heer' verwachtte, kunnen we mijns inziens geen andere conclusie trekken.

Dit houdt tevens in dat de zogenoemde 'opstanding van de doden' in diezelfde tijd moest plaatsvinden (Daniël 12:2). In het hoofdstuk over de profetieën van Daniël ga ik daar nog iets verder op in.

Het woord 'wolk' of 'wolken' zien we in de Bijbel bij meerdere schrijvers in verband staan met Gods komst of geestelijke aanwezigheid en ook vaak met oordeel (letterlijk: scheiding maken - om het goede en het kwade van elkaar te scheiden). Zo was God in een wolk bij de Israëlieten, toen zij door de woestijn dwaalden. Een wolk vulde de tempel van Salomo, bij de inwijding. In Psalm 18 zien we in vers 13 de 'wolken' in poëtische vorm een onderdeel vormen van Gods macht en kracht in het oordeel over Davids vijanden. En bijvoorbeeld in Jesaja 19:1 zien we Jahweh op een 'snelle wolk' naar Egypte komen om hen te straffen. In Jesaja 20 zien we dat Assyrië het middel was dat God gebruikte om tegen Egypte op te treden. Wanneer we dus lezen dat Jezus zou komen op de wolken, dan zouden we dat logischerwijs moeten lezen zoals de mensen uit die tijd het zagen. Zeker als Jezus het woord Zelf in combinatie met het begrip 'oordeel' gebruikt. We moeten niet de denkfout maken dat met de komst van Jezus ineens alle woorden een andere betekenis kregen. Het waren Joden in die tijd, bekend met hun geschriften en goed bekend met het taalgebruik.

Het woord wolk komen we ook tegen bij Zijn hemelvaart (in Handelingen 1:11). Wanneer Hij wordt opgenomen in de hemel, onttrekt een wolk Hem aan het gezicht van de volgelingen die om Hem heen staan. Het woord voor 'opgenomen' is in het Grieks 'epérthe', van 'epairo', wat 'verheffen' betekent. Wij gebruiken het woord ook wel in overdrachtelijke zin. Wij zeggen bijvoorbeeld 'in hoogheid verheven'. Epairo wordt in het Grieks meestal ook op die manier gebruikt, bijvoorbeeld voor het 'opheffen van de ogen', het 'verheffen van de stem', het 'oprichten van het hoofd' en het 'zichzelf verheffen' tegen of boven een ander. De eerste betekenis van dit woord is dus niet zo zeer dat Jezus werd opgetild in de lucht (al zal dat ook wel gebeurd zijn, want ze keken omhoog nadat het gebeurd was), maar dat Hij werd verheven naar (en verdween in) de geestelijke wereld, onttrokken aan het gezicht door 'de wolken van de hemel'. De betekenis staat dus beide interpretaties toe. Hij werd opgetild, opgeheven, verheven, letterlijk en in overdrachtelijke zin. Vervolgens wordt hen door twee mannen in het wit verteld dat Jezus op dezelfde manier zal komen als ze hem hebben zien gaan. Ze moesten hierbij wellicht denken aan de tekst uit Daniël 7:13:

Verder zag ik in de nachtelijke visioenen, en zie, er kwam Iemand met de wolken van de hemel, als een mensenzoon, en Hij kwam tot de Oude van dagen, en Hij werd aan Hem voorgeleid. En aan Hem werd gegeven heerschappij, eer en het Koninkrijk, zodat [mensen van] alle volken, natiën en talen Hem zouden eren; Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal, en Zijn Koninkrijk zal niet vergaan.

Jezus had hen al op vele manieren verteld dat Hij naar de Vader zou gaan om het Koninkrijk van Hem in ontvangst te nemen, om daarna terug te keren en af te rekenen met Zijn tegenstanders. We hebben al gezien dat hij daarvoor niet voor hun ogen zichtbaar aanwezig hoefde te zijn. Al is hiermee een fysiek verschijnen nog steeds niet uitgesloten, dan nog is het iets dat allang heeft plaatsgevonden.

De leerlingen moeten vast ook gedacht hebben aan het moment dat Jezus ondervraagd werd door de hogepriester (zoals we kunnen lezen in Markus 14:60-63). Jezus zei niets, totdat de hogepriester vroeg of Hij de beloofde Ingewijde, de Gezegende, Gezalfde van God was. Jezus antwoordde:

Ik ben het. En jullie zullen de Mensenzoon zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God, en komen met de wolken van de hemel.

De hogepriester scheurde zijn kleren, wat een teken is van afschuw, waarop ze Jezus als een godslasteraar bestempelden en ter dood veroordeelden. Zij kenden de profetie uit Daniël 7 heel goed, en het 'zitten naast God' en 'komen op de wolken' zijn tekenen van goddelijkheid. Jezus stelde Zichzelf gelijk aan God, die volgens de Joodse geschriften vaak zinnebeeldig werd voorgesteld als 'komende met wolken'. Zo zou Hij komen, in goddelijke macht en heerlijkheid. Dit is een belangrijke sleutel om de uitspraken van Jezus te begrijpen.

Om weer terug te komen bij de tekst in 1 Thessalonicenzen 4: hier zegt Paulus dat Jezus zou komen in wolken, zoals Jezus het Zelf omschrijft in Mattheüs 24:30: met grote kracht en heerlijkheid, in oordeel over Zijn vijanden. (Letterlijk staat er in het Grieks overigens niet 'in de wolken', het woord 'de' staat er niet expliciet).

Paulus zegt daar ook dat zij Hem tegemoet zouden gaan in de 'lucht'; het laatste woord dat ik in verband met de tekst uit 1 Thessalonicenzen 4 wil behandelen.

Bedoelde hij met 'lucht' de 'atmosfeer' boven ons, of misschien iets anders? Hij gebruikte het woord twee keer in 1 Korinthiërs 9:26 en 14:9:

Ik vecht niet als iemand die in de lucht slaat...

en

...als u niet duidelijk spreekt, hoe zal men begrijpen wat er gezegd wordt? U zult zijn als iemand die in de lucht praat.

Hij gebruikt het daar in spreekwoordelijke zin: 'in de lucht slaan' en 'in de lucht praten'. Echter, in Efeziërs 2:2 zien we dat hij het woord gebruikt op een vergelijkbare manier als in Thessalonicenzen:

En u heeft Hij mede levend gemaakt, omdat u dood was door de misdaden en de zonden; waarin u voorheen gewandeld hebt, naar de tijd van de wereld, naar de overste van de macht van de lucht, van de geest, die nu werkt in de kinderen van de ongehoorzaamheid;

Daar spreekt hij in vergelijkbare context over een 'overste', een persoon, een 'geest' die in de 'lucht' is. Het lijkt mij waarschijnlijk dat hij daar over Satan (de tegenstander) spreekt. Gaat het daar over iemand die daadwerkelijk in het zichtbare luchtruim zweeft? Nee, het gaat over de geestelijke atmosfeer, een geest die werkt in ongehoorzame mensen. Dan is het wederom logisch om aan te nemen dat Paulus het in Thessalonicenzen ook heeft over Jezus in geestelijke vorm in de geestelijke atmosfeer. We zien hier ook een duidelijke indicatie dat Paulus met 'dood' niet bedoelde dat ze fysiek dood waren, want dode mensen wandelen niet, maar dat ze het leven van God niet in zich hadden en dat Hij hen vervolgens levend had gemaakt. (De term 'tijd van de wereld' is overigens in het Grieks 'oióna tou kosmou toutou', het tijdperk van deze wereld, waarmee Paulus doelt op de verbondswereld van de Joden, in het tijdperk dat op zijn eind liep. Hierover later meer.) Alles bij elkaar lijkt de nadruk in de brief aan de Thessalonicenzen op een geestelijk verschijnen en een geestelijke ontmoeting te liggen, niet op een fysieke gebeurtenis. Wederom moet ik hierbij wel zeggen dat dit niet uitsluit dat er fysiek iets gebeurde met de volgelingen. Net als Jezus fysiek veranderde en waarschijnlijk ook fysiek in de hemel verdween, is het mijns inziens heel goed mogelijk dat in de enorme chaos van de grote verdrukking en de vernietiging van Jeruzalem, de trouwe volgelingen van Jezus die overgebleven waren, daadwerkelijk verdwenen. Hier hebben we echter geen enkele aanwijzing voor, behalve de beschrijving van Handelingen 2, waar Jezus fysiek opgenomen wordt in de hemel. Kortom, nadruk ligt duidelijk op het geestelijke aspect, maar dat daarbij een fysiek element een rol speelde kan ik niet uitsluiten.

Paulus bemoedigde de Thessalonicenzen met de geruststelling dat zij de doden niet zouden voorgaan wanneer Jezus kwam om Zijn getrouwe volgelingen te verzamelen en Zijn Koninkrijk te vestigen in hun midden, in de geestelijke gewesten. Hij plaatste de opstanding van de doden duidelijk in hun tijd. Het was ook hún opstanding, niet onze opstanding. Israël had een verwachting, een hoop, dat was hun herstel, de hereniging, het thuiskomen bij hun God. Paulus spreekt erover tegen stadhouder Felix in Handelingen 24:15:

Hebbende hoop op God, welke dezen ook zelf verwachten, dat er een opstanding van de doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen.

In Handelingen 26:6 noemt hij het ook 'de belofte, die aan de voorvaderen gegeven is', en in 28:20 'de hoop van Israël'. We vinden het in Daniël 12:2 en in Jesaja 25:7,8; 26:19. In Hosea 13 zien we dat Efraïm (een deel van Israël) stierf, maar in vers 14 zegt Hosea dat God hen zal vrijmaken van de dood. Een gedeelte dat door Paulus bijna letterlijk uit de Septuaginta wordt aangehaald in 1 Korinthiërs 15:55: “Waar, o dood, is uw prikkel? Waar o Hades is uw overwinning?” In Romeinen 8 (met name vers 11) legt hij uit dat dit door de Geest zou gaan gebeuren. Geen vloek meer, geen veroordeling meer en geen dood meer. Deze hoop zou eindelijk en zeer spoedig gestalte krijgen.

Ik heb wel horen zeggen dat het een 'dwaalleer' zou zijn als je zegt dat de opstanding van de doden reeds in de tijd van de eerste christenen heeft plaatsgevonden. Men haalt dan 2 Timotheüs 2:17-18 aan:

En hun woord zal woekeren, als kanker - waaronder Hymeneüs en Filetus - die van de waarheid zijn afgeweken en zeggen dat de opstanding reeds geschied is en brengen sommigen van het geloof af

Ook hier moeten we weer gebruik maken van de vier belangrijke principes om teksten te begrijpen (context, doelgroep, bewoordingen en taal). De tweede brief van Paulus aan Timotheüs wordt gezien als een afscheidsbrief, omdat hij Timotheüs toevertrouwt dat de tijd van zijn heengaan is aangebroken. Paulus is waarschijnlijk onthoofd ergens tussen het jaar 64 en 67, waarna hij zich voegde bij de zielen onder het altaar, die onthoofd waren voor het getuigenis van Jezus (zie Openbaring 6:9). Hij heeft de brief dus nog vóór de verwoesting van Jeruzalem en de tempel geschreven. Jezus gaf (bijvoorbeeld in Mattheüs 24 en 25) aan dat Zijn komst zou zijn wanneer die verwoesting zou plaatsvinden. Dat houdt tevens in dat het oordeel en de opstanding ook in die tijd moest worden verwacht, zoals blijkt uit de overeenkomsten die ik hiervoor beschreef. De komst van de Heer, de ondergang van Jeruzalem, de opstanding van de doden en het oordeel zien we hand in hand gaan. Er wordt in het Nieuwe Testament ook maar van één komst gesproken en dat is die komst in oordeel over de levenden en de doden.

Als nu de tempel en Jeruzalem nog onaangetast zijn en er lopen twee heren rond die verkondigen dat de opstanding al heeft plaatsgevonden, dan zijn deze mannen een dwaalleer aan het verspreiden. Dat is de eenvoudige en duidelijke reden waarom Paulus Timotheüs voor hen waarschuwt. Als wij nu, vandaag, ver ná de verwoesting van de tempel en het oordeel over Jeruzalem, zeggen dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden, is dat iets heel anders. En gezien de tijdsbepalingen in de betreffende teksten, lijkt het mij overduidelijk dat we dat station al gepasseerd zijn. Het is echter voor veel mensen moeilijk te verteren dat het misschien niet om een fysiek opstaan van dode lichamen gaat. Dat komt waarschijnlijk omdat het door een aantal vooraanstaande kerkleiders wel zo gebracht is. Het woord voor 'opstanding' wordt weliswaar een aantal keer gebruikt in verband met het letterlijk levend worden van een dood lichaam, maar dan wordt dat specifiek vermeld. Paulus gebruikt het woord verder altijd in verband met een geestelijke opstanding, een geestelijk levend worden voor, door en mét Jezus (zoals in de voorbeelden die ik aanhaalde uit Efeziërs 2). Het idee van een grootschalige herrijzenis van vleselijke, met onze aardse zintuigen waarneembare lichamen, is een vrij breed geaccepteerde gedachte. Maar wat ik hier probeer te laten zien is dat dit absoluut niet overduidelijk zo in de Geschriften staat. Eerder het tegenovergestelde. Het hele gebeuren zou in hun tijd plaatsvinden en het zou een geestelijke aangelegenheid zijn, met de toevoeging dat een fysiek veranderen van de overgebleven volgelingen niet uitgesloten is. Het lijkt er op dat zij actief uitzagen naar een fysieke verandering van de levende volgelingen (1 Johannes 3:2):

Geliefden, wij zijn kinderen van God, maar het is nog niet geopenbaard wat wij zullen zijn. Maar wij weten, dat als Hij geopenbaard zal zijn, wij aan Hem gelijk zullen zijn; want wij zullen Hem zien zoals Hij is.

Maar eerst weer even terug naar de opstanding van de doden. Wanneer we in het stukje in 2 Timotheüs 2 tussen de regels door lezen, kunnen we ook nog opmerken dat men zelfs geen fysieke opstanding verwáchtte. Anders had Paulus met betrekking tot de dwaalleer van die twee mannen gewoon kunnen zeggen: “kijk maar om je heen... zie jij ergens een grote menigte mensen rondlopen die uit de dood zijn opgestaan? Zie jij ergens opengebroken graven? Zie je wel, deze mannen hebben ongelijk!” Maar dat Zei Paulus niet. Waarom zouden mensen van hun geloof afgebracht worden door twee mannen die een fysieke opstanding verkondigen, welke zichtbaar, aantoonbaar, overduidelijk nog niet heeft plaatsgevonden? Dat is niet logisch. Men verwachtte blijkbaar iets anders. En als men deze mannen zou geloven, dan zou hen dat passief maken, misschien teleurgesteld dat ze het gemist hadden. Zo brachten zij mensen van hun geloof en verwachting af.

Paulus heeft het ook over de opstanding in 1 Korinthiërs 15. Daar besteedt hij er een heel hoofdstuk aan om aan de christenen in Korinthe duidelijk te maken dat ze geen fysieke opstanding in een aards lichaam moesten verwachten, maar een geestelijke opstanding in een hemels lichaam. De eerste 34 verzen besteedt hij aan het gegeven dat er wel een opstanding moet zijn, want anders zou het hele geloof in Jezus geen zin hebben. Hij is toch teruggekomen uit de dood en door velen gezien? Vanaf vers 35 gaat hij dieper in op de vraag hoe de doden terugkomen en met wat voor lichaam. Hij noemt het zelfs dwaas om die vraag te stellen. Als je iets zaait, krijg je toch niet hetzelfde zaadje terug? Je krijgt iets nieuws. Zo wordt een vergankelijk lichaam gezaaid en staat een onvergankelijk lichaam op. Je zaait schaamte en krijgt er heerlijkheid voor terug. Je zaait in zwakte en krijgt kracht terug. In 1 Korinthiërs 15:44 zegt hij vervolgens:

Een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam, en er is een geestelijk lichaam.

Eerst kwam het natuurlijke (aardse, ongeestelijke), daarna het onstoffelijke, geestelijke. Hun aardse vader was Adam (wat letterlijk aarde / stof betekent). En zo zouden zij ook zijn als Degene die van de hemel was; dus geestelijk en onstoffelijk. Paulus gebruikte voor 'natuurlijk' het woord 'psychikon' (ziels), dat verwijst naar aards of dierlijk leven, zonder inspiratie. Het woord voor 'geestelijk' is 'pneumatikon': beademd, geïnspireerd, levend gemaakt door God. Dit schijnt nog een extra helder licht op het gedeelte over de 'opname' uit 1 Thessalonicenzen 4. Deze opname staat rechtstreeks in verband met de opstanding van de doden en heeft dus alles te maken met het worden als Jezus, de Heer die Geest is, (Hij die de adem, de inspiratie van God heeft en geeft) en vrijheid brengt. Dat vinden we in 2 Korinthiërs, waar Paulus de tegenstelling tussen het leven vanuit de wet van Mozes en het leven met Jezus uitlegt. Mensen die onder de wet wilden leven konden de heerlijkheid van de aanwezigheid van God, die afstraalde van het gezicht van Mozes, niet verdragen; daarom moest Mozes zijn gezicht bedekken, maar... (2 Korinthiërs 3:17-18):

...de Heer is de Geest; en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. En wij allen, die met onbedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden naar datzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van de Geest van de Heer.

Van de heerlijkheid van de wet, naar de heerlijkheid van het Koninkrijk van Jezus, waarin vrijheid, genade en volledige vervulling zou zijn. Paulus sprak er ook over in de hoofdstukken 6 en 7 van de brief aan de Romeinen. Hij benoemt daar alle beperkingen en moeiten van het aardse lichaam van de wet en eindigt met de woorden (Romeinen 7:24-25):

...wie zal mij verlossen uit dit lichaam van de dood? Ik dank God, door Jezus de Ingewijde, onze Heer...

Wat is dat 'lichaam van de dood' en hoe werd hij daarvan verlost? Daar gaat hij in hoofdstuk 8 verder op in, door het leven in de Geest te beschrijven, waarin geen veroordeling en dood meer is. Maar het gaat nóg verder, want er moest nog meer heerlijkheid geopenbaard worden. Er moest nog een uiteindelijke vervulling komen van het verbond met Israël. hoofdstukken en verzen waren in de oorspronkelijke tekst van de Bijbel niet aanwezig. De hele brief aan de Romeinen kun je daarom als één geheel lezen. Dan wordt duidelijk wat Paulus eigenlijk wilde zeggen. Alles werkt toe naar een climax. Het loont de moeite om de hele brief eens zelf door te lezen, maar ik wil er hier in de bespreking van 'de opstanding van de doden' nog één stuk uitlichten. Het is voor velen een bekende tekst waar Paulus een verwachting beschrijft van iets dat op het punt stond te gebeuren (Romeinen 8:18-23):

Want ik blijf erbij, dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Want het schepsel, als met opgeheven hoofd, verwacht de openbaring van de zonen (erfgenamen) van God. Want het schepsel is aan zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die het aan de ijdelheid onderworpen heeft; in de hoop dat ook het schepsel zelf vrijgemaakt zal worden van de dienstbaarheid aan de verderfenis, tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten, dat het hele schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. En niet alleen dit, maar ook wijzelf, die de eerstelingen van de Geest hebben, ook wijzelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen, namelijk de verlossing van ons lichaam.

In de Statenvertaling is dit gedeelte op zich niet slecht vertaald, maar we moeten toch weer gaan kijken naar de achtergrond van bepaalde woorden. Wij missen veel als we geen onderzoek doen naar de herkomst en het gebruik van de sleutelwoorden in dit stukje tekst.

Er staat namelijk een belangrijk Grieks woord mellousan, dat afkomstig is van het woord melló, dat we al behandeld hebben. Het staat in de oorspronkelijke tekst vóór het woord 'heerlijkheid' en betekent 'aanstaande' of 'spoedig komende'. In de eerste zin moet daarom zoiets staan als: “De heerlijkheid die spoedig in ons geopenbaard zal worden.” De uitspraak is verwachtingsvol, omdat het niet lang meer zou duren voordat die openbaring kwam.

Het woord 'schepsel' is goed vertaald. Dat is het Griekse woordje ktisis, wat zowel 'schepsel' als 'schepping' kan betekenen. Wat betekent het hier? Dat moet blijken uit de context, want op zich kan het beide betekenissen hebben. Maar ik denk dat 'schepsel' de juiste vertaling is, omdat het overeenstemt met de rest van dit stuk. Het 'schepsel' is dat wat God geschapen heeft, namelijk: zijn volk Israël. Kijk maar eens naar Jesaja 43:1 en 15:

Maar nu, zo zegt Jahweh, uw Schepper, o Jakob! en uw Formeerder, o Israël! vrees niet, want Ik heb u verlost; Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij...

Ik ben Jahweh, uw Heilige; de Schepper van Israël, uw Koning.

God schiep Israël en zijn volk was in de tijd van Paulus onderworpen aan 'zinloosheid' (Grieks mataiotés ). Een woord dat drie keer voorkomt in het nieuwe testament. Hier in Romeinen, in Efeziërs 4:17 en in 2 Petrus 2:18. Het betekent 'doelloos', 'ongepast', 'zinloos' of 'ijdel' en gaat altijd over mensen en niet over de schepping als geheel (met dieren, bomen, bergen en zeeën). Dit is de eerste aanwijzing dat het inderdaad niet over de hele schepping gaat, maar over Israël. Wellicht wil het al genoeg zeggen dat Paulus de volgende drie hoofdstukken wijdt aan het herstel van Israël, maar ik wil hier aantonen dat het woordgebruik deze interpretatie volledig ondersteunt.

Het volgende woord is namelijk 'vrijgemaakt'; het Griekse woord elutheroó. Het komt 7x voor. In Johannes 8:32-36 wordt het twee keer gebruikt om te zeggen dat de waarheid vrij zou maken en dat wie door de Zoon vrijgemaakt was, waarlijk vrij zou zijn. In Romeinen 6:18 en 22 spreekt het twee keer over vrij zijn van zonde. In Romeinen 8:2 gaat het over Jezus die hen vrij maakte van de wet, net als in Galaten 5:1, waar de lezer nog werd aangespoord om zich dan niet weer een juk van de wet te laten opleggen. Zo kunnen we vaststellen dat het woord enkel gebruikt wordt voor het vrijkomen van het juk van de zonde en de wet. Dat was ook wat God Israël beloofd had. Hij zou ze vrijmaken en de wet op hun hart schrijven (zie Jeremia 31:31-34). Zij waren onder de wet en werden daarvan bevrijd. In tegenstelling tot andere volken die de wet niet hadden en daar dus niet van bevrijd hoefden te worden. Die hoefden zich slechts tot God te keren. Andere volken vielen niet onder die wet en konden dus ook niet volgens die wet konden worden veroordeeld (Romeinen 4:15):

Want de wet werkt toorn; want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding.

Verder met Romeinen 8:18-23. De woorden 'dienstbaarheid aan de verderfenis' zijn de vertaling van het Grieks douleias tés phthoras. Het eerste woord komt 5x voor en betekent altijd 'slavernij' of 'gebondenheid' van mensen, niet van dingen (zie Romeinen 8:15, Galaten 4:24, 5:1 en Hebreeën 2:15). Het tweede woord betekent letterlijk 'vergankelijkheid' en is neutraal, dus het kan zowel voor mensen als dingen worden gebruikt. Het gaat met deze uitspraak dus over mensen die gebonden waren aan de vergankelijkheid.

Het schepsel (Israël) zou dus verlost worden van vergankelijkheid en zinloosheid, vrijgemaakt van slavernij en aangenomen worden als kinderen van God. De periode waarin Paulus werkte wordt dan ook wel eens de tweede exodus genoemd. Evenals de eerste exodus duurde ook deze periode 40 jaar. Paulus zei dat zij onder die slavernij hadden geleden, zelfs zij die de 'eerstelingen van de Geest' hadden, tot op dat moment!

...ook wijzelf, zeg ik, zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot kinderen...”

Blijkbaar was de tijd aangebroken dat dit lijden voorbij zou zijn en de heerlijkheid aan hen geopenbaard zou worden. Hadden zij nog geen 'verlossing' dan? Was er nog geen verlossing door het bloed van Jezus? Jawel, maar Paulus spreekt hier specifiek over de 'verlossing van hun lichaam', die nog aanstaande was. Daar is taalkundig ook iets mee aan de hand, want het bevestigt dat het hier om één lichaam gaat: de gemeente van ware gelovigen. In de woorden 'ons lichaam' is 'ons' meervoud en 'lichaam' enkelvoud (soma). Als hij de opstanding van individuele lichamen had bedoeld dan had hij wel 'onze lichamen' (somata) gezegd, zoals hij deed in 1 Korinthiërs 6:15: “...dat uw lichamen leden van de Ingewijde zijn”, sprekend over het 'lichaam van de Ingewijde', bestaande uit individuele lichamen van mensen.

Het is mijns inziens duidelijk dat de gelovige Israëlieten als één lichaam met Jezus bij Zijn openbaring tot volkomenheid zouden komen; dat het ware, gelovige Israël (dat haar vertrouwen op de Ingewijde stelde) zou opstaan uit de dood (de vergankelijkheid, de slavernij) en haar erfenis in ontvangst zou nemen. Iets waarop Paulus in de daaropvolgende 3 hoofdstukken uitgebreid ingaat.

Een gedeelte waar deze uiting van verwachting ook weer gepaard gaat met een duidelijke uitspraak over de geestelijke aard van sterven en opstaan uit de dood, is Kolossenzen 3:1-4:

Als u dan met de Ingewijde opgewekt bent, zoek dan ook de dingen die boven zijn, waar de Ingewijde aan de rechter hand van God zit. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven, en uw leven is met de Ingewijde verborgen in God. Wanneer de Ingewijde, Die ons leven is, geopenbaard wordt, dan zult u ook met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

Paulus sprak over een geestelijk sterven en een geestelijke opstanding die toen al actueel was, maar er was daarnaast nog iets waar hij naar uitzag. Hij had de verwachting van de openbaring van de Ingewijde. De vervulling daarvan vinden we uitgebreid beschreven in het boek met de toepasselijke naam 'De openbaring van Jezus de Ingewijde'. En dat was een verwachting die op korte termijn in vervulling zou gaan. In Genesis 3 zien we dat Adam de levensadem van God (het geestelijke leven) verliest, door zijn onafhankelijkheidsverklaring. Door te kiezen voor een leven onder de wet, in plaats van een leven vanuit een relatie met God. Paulus zei dan ook dat de letter (van de wet) doodt en uiteindelijk teniet zou worden gedaan, maar dat de Geest van God levend maakt. En hij sprak de verwachting uit dat zij de heerlijkheid van God zouden gaan weerspiegelen (2 Korinthiërs 3). God had de mens gewaarschuwd dat het eten van de boom van kennis van goed en kwaad zou leiden tot een onmiddellijke dood (Genesis 2:17):

Maar van de boom van kennis van goed en van kwaad, daarvan zult u niet eten; want ten dage dat u daarvan eet, zult u de dood sterven.

Adam stierf die dag niet lichamelijk, hij stierf pas honderden jaren later, maar hij verloor die dag wel het leven van en met God. In Jezus werd dit leven echter weer voor zijn nakomelingen beschikbaar. Jezus gaf Zijn leven vrijwillig om leven te geven aan Zijn geliefde volk. De boom van kennis leidde, evenals de later onder leiding van Mozes aan Israël gegeven wet, tot de dood. Jezus plantte zichzelf in de aarde en bracht vrucht voort, dat tot leven (opstanding uit de dood) leidde. Hij noemde zichzelf in Johannes 12:24 een zaad (om precies te zijn een graankorrel) dat in de aarde zou vallen en zou sterven, waarna Hij veel vrucht zou voortbrengen. Laat ik dat vrij vertalen: Jezus werd door Zijn sterven en opstanding uit de dood een boom van leven. Deze vergelijking lijkt mij geoorloofd, omdat Jezus zichzelf ook vergeleek met een wijnstok (Johannes 15) en in Openbaring 22 de levensboom weer bloeide in het nieuwe Jeruzalem. Wie zou eten van die Boom, zou leven en niet sterven. Ik denk dat wij nu, in deze tijd, ons lichaam verlaten en doorleven in Zijn aanwezigheid. Wij hoeven niet meer te wachten op een fysieke 'opstanding uit de dood'. Als er al een fysiek element in die opstanding zat, dan was het iets dat plaatsvond bij 'het einde' en dat was de vernietiging van Jeruzalem en de Tempel. Door het afschaffen van 'de dood', leven we nu al en zullen we blijven leven, zelfs al gaat ons lichaam dood.

Het blijkt uit hun brieven dat Johannes, Jacobus, Petrus en Paulus verwachtten dat 'het einde' (het oordeel, de 'dag van de Heer', met de 'verschijning' van de Heer in Zijn Koninkrijk, de 'opname' van de gelovigen inclusief de 'opstanding van de doden') spoedig zou komen. Volgens sommigen was er ook een fysiek veranderen van de volgelingen bij de komst, waarbij ze daadwerkelijk werden opgenomen in de hemel, maar daarover hebben we te weinig feitelijke informatie en het lijkt mij ook niet logisch, anders zou de Bijbel wel bol gestaan hebben van de verwachting dat dit daadwerkelijk zou gebeuren. Men kan hooguit speculeren dat we die informatie niet hebben omdát ze er niet meer waren. Iedereen was óf omgekomen óf opgenomen. Meer dan een miljoen mensen werden gedood in de opstand en dan kun je jezelf afvragen of het wel opviel dat er in die chaos ook nog mensen verdwenen. De mensen die overbleven zouden dan ongelovigen geweest zijn, die er geen enkele behoefte aan hadden om christelijke geschriften te produceren; ze hadden het namelijk veel te druk met de wederopbouw van het land. Zoals gezegd zie ik in eerste instantie een geestelijke vervulling en zelfs als er toch een fysieke opname in de tekst gelezen moet worden, dan heeft die al plaatsgevonden. Maar de totale afwezigheid van enige aanwijzing daarvoor maakt dat scenario onwaarschijnlijk.

Samenvattend moeten we deze dingen goed in de gaten houden, bij het onderzoeken en interpreteren van de Bijbel: Wat is de context? Wat is de doelgroep? Wat zijn de specifieke bewoordingen? En wat staat er in de oorspronkelijke taal?

Terug naar index


121