Overwegingen

Hier volgen een aantal overwegingen. Gewoon dingen die bij mij opkomen. Dingen waar ik over nadenk. Misschien heb je er iets aan.

Eén boek?

De Bijbel is niet één enkel boek, maar een verzameling geschiedenisboeken, brieven, profetieën, lofliederen, klaagliederen, waarheden, onwaarheden en wetenswaardigheden.

Maak niet de fout te denken dat het één boek is. Het is zeker geen religieus boek, al maken veel mensen het er wel van. Er staat wel veel in over mensen die religieus DOEN, maar de (enige echte) God die erin beschreven staat, wil helemaal geen religieuze robots en na-praters. Hij wil een relatie met de mensen die Hij over de aarde heeft aangesteld als beheerders, zodat we er samen iets moois van kunnen maken! Schepper en Zoon (en dochter natuurlijk :-) )

Benaderingen

Er zijn grofweg 4 methoden om (in ons geval Bijbelse) teksten te benaderen:

- Letterlijk -
De meest directe betekenis van de tekst wordt gezocht in de context van de tijd en cultuur waarin hij geschreven is; de tekst wordt als volledig historisch correct gezien.

- Moreel -
Bepalend welke lessen eruit kunnen worden geleerd.

- Allegorisch -
Mensen en gebeurtenissen worden als 'typebeelden' geïnterpreteerd; de tekst wordt symbolisch gezien.

- Mystiek -
De tekst verwijst naar dingen die op een 'hoger vlak' plaatsvinden, in de geestelijke wereld of dingen die nog moeten gebeuren; hierbij wordt bijvoorbeeld de nadruk gelegd op het voorspellende karakter van de tekst of de betekenis van getallen in de tekst.

Mijns inziens mag men niet naar eigen inzicht een methode kiezen om een tekstgedeelte uit te leggen, maar moet per tekstdeel gezocht worden naar de oorspronkelijke bedoeling van de schrijver. Ik raad je daarom aan om je zo min mogelijk te laten leiden door gangbare wijzen van interpretatie en te zoeken naar verklaringen binnen de tekst zelf.

Aan of voor?

De boeken van de Bijbel zijn niet direct geschreven áán ons, zoals veel mensen lijken te denken, maar bewaard vóór ons. De Bijbelboeken variëren van bijna 2000 jaar, tot misschien wel meer dan 4000 jaar oud. Te denken dat de teksten direct tegen ons gericht zijn is een misvatting.

We kunnen er wel veel van leren, maar wanneer we ze goed willen begrijpen, zullen we ons ook moeten verdiepen in de achtergronden, één wie ze precies geschreven zijn en waarom. De komende misvattingen gaan over hedendaagse interpretaties van Bijbelteksten, die misschien toch anders gelezen moeten worden. Niet dat ik de wijsheid in pacht heb, maar om je aan het denken te zetten.

Aan de hele wereld?

"Het evangelie moet aan de hele wereld verkondigd worden voordat 'het einde' komt", wordt vaak toegepast op deze tijd. Jezus zei dit als antwoord op de vraag wanneer de tempel verwoest zou worden en wanneer 'het einde' zou komen (Mattheus 24:14). Stel dat men destijds 'de wereld' zag als alle landen en volken die ze toen kenden, dus niet de hele aardbol, zoals wij het nu zien. De tweede stelling is dat dit 'einde' gekoppeld was aan de vraag wanneer de tempel verwoest zou worden. In het jaar 70 werd de tempel daadwerkelijk verwoest en op dat moment waren alle volken die de Joden kenden al bereikt met het evangelie (dit blijkt uit verschillende geschriften uit die tijd). Daarmee wordt het wel heel onwaarschijnlijk dat deze tekst nog iets te maken heeft met onze tijd. Dus mensen die dit gebruiken om 'het einde van de wereld' te berekenen, slaan in mijn ogen de plank helemaal mis.

De dagen van Noach

Waarschuwing en redding of wereldwijde rampspoed en vernietiging?

Ik heb horen zeggen dat Mattheus 24:38-42 over 'de opname' gaat.
Het angstaanjagende idee dat miljarden mensen plotseling worden opgenomen in de hemel en een grote chaos achterlaten, gevolgd door een tijd van gruwelijke verwoestingen en rampen.

Jezus vergelijkt in dit hoofdstuk 'de dagen van Noach' met een nog komende 'tijd van grote verdrukking'. Mensen waren bezig met hun eigen zaken, totdat de vloed kwam en ze allemaal wegnam. Zo zegt Jezus dat er twee in een veld zullen zijn, de een wordt weggenomen en de ander blijft. Twee zijn aan het malen, de een wordt weggenomen en de ander blijft. Het 'wegnemen' tijdens de vloed had echter niets te maken met 'opgenomen worden in de hemel'. Ze werden weggenomen uit het leven, als gevolg van hun slechtheid. Degenen die bleven waren juist degenen die er goed vanaf kwamen. Dat is precies het omgekeerde! Dus hoe kan dit stukje iets met een 'opname' te maken hebben?

Het lijkt er meer op dat Jezus hier praat over de komst van de Romeinse belegering van Jeruzalem, in het jaar 70, waarbij veel mensen werden 'weggenomen'. In ditzelfde hoofdstuk geeft Jezus instructies om direct naar de bergen te vluchten als ze die belegering aan zagen komen. De mensen die dit ter harte namen, hebben volgens geschiedschrijver Flavius Josefus inderdaad een veilig heenkomen gezocht in de bergen.

Zo heeft Jezus met zijn waarschuwing velen van een wisse dood gered. Dat klinkt beter dan een angstig toekomstbeeld van miljarden verdwijnende mensen en wereldwijde vernietiging.

Kleurtjes

Is God blank of bruin, man of vrouw? De verfilming van The Shack bijna in de bios, en de lippen zijn weer los: God als een donkere vrouw? Nee toch? Of toch? Het is natuurlijk maar een verhaal en een interpretatie van een man, die het boek schreef voor zijn kinderen en geen stereotype beeld van God neer wilde zetten. Maar overweeg eens dat God ons schiep naar Zijn beeld. Wij variëren van bijna zwart tot bijna wit. Is het dan niet logisch dat de eerste mens al die genetische variatie in zich had? Het lijkt mij dat de eerste mensen een Polynesisch uiterlijk hadden; half om half, zeg maar, zodat daaruit alle variaties van gitzwart tot spierwit konden voortkomen. Wetenschappers weten het ook: we hebben allemaal dezelfde kleur, maar niet dezelfde tint. Het is dezelfde stof in de huid die onze huid 'kleurt'. God is niet racistisch en als hij al een kleur heeft is hij eerder bruin dan blank.

Maar is Hij man of vrouw? Of misschien wel allebei tegelijk? Een menselijk embryo met een X en een Y sex-chromosoom kan een jongetje worden, maar als in de zesde week het SRY-gen niet wordt geactiveerd, wordt het toch een meisje. Volgens Genesis maakte God de mens naar Zijn beeld: mannelijk en vrouwelijk, als eenheid. Eën mens(heid), gemaakt door één God, met één hart, dat even warm klopt voor elk van Zijn kinderen.

Mensenmassa

Van 8 naar 7.5 miljard mensen, in een 5500 jaar?

Hoe kan de wereldbevolking sinds de Bijbelse zondvloed (volgens de ruimste berekening 5500 jaar geleden) van 8 mensen naar 7.5 miljard mensen zijn gegroeid? Deze vraag is eenvoudig te beantwoorden: Na de zondvloed waren er volgens de Bijbel nog maar 8 mensen op aarde over; Noach, zijn 3 zoons en 4 vrouwen. Mensen vermenigvuldigen zich en het aantal mensen op aarde verdubbelt op dit moment elke 50 jaar. Als je begint met de drie zonen van Noach en hun vrouwen (6 mensen), dan zijn er na 31 verdubbelingen al meer dan 12 miljard mensen. Reken maar na. Dat zou met de huidige verdubbelingstijd van 50 jaar uitkomen op (31x50=) 1550 jaar! Dit houdt in dat 5500 jaar genoeg is om tot 7.5 miljard mensen te komen, met meer dan genoeg ruimte voor periodes van minder snelle groei en uitdunning van de bevolking door oorlogen en epidemieën. Wat bevolkingsgroei betreft is geloven in een recente wereldwijde overstroming dus geen probleem.

Als de kinderen

Jezus zei dat we moeten worden als kleine kinderen, wat betekent dat?

Kun jij deze kwaliteiten nog waarderen en zijn als een kind?

Verschil moet er zijn?

Is het niet verbazend op hoeveel verschillende manieren mensen de Bijbel kunnen lezen? Hoe kunnen deze dingen naast elkaar bestaan?

... Is de Bijbel echt voor verschillende uitleggingen vatbaar? Weten we gewoon te weinig van de taal en de cultuur waarin het geschreven is? Maken we het te moeilijk? Maken we het te makkelijk?

"Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat ik koning ben,' zei Jezus. 'Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen, en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat ik zeg.' Hierop zei Pilatus: 'Maar wat is waarheid?'" (Johannes 18:37-38, NBV2004) Deze vraag klinkt na 2000 jaar nog even scherp.

Verleiding

In Genesis vinden we het verhaal van de verleiding. We laten voor nu even in het midden of we alle elementen, zoals de boom, de slang en de vrucht in dit verhaal letterlijk moeten lezen. Wat de verleider zei was: "Eet van de vrucht en je zult als God zijn." Maar ze waren al geschapen naar het beeld van God en als heersers over de aarde aangesteld. Wat wil je nog meer? Een verleider probeert je over te halen om iets te doen wat hij wil. Zit de kracht van verleiding misschien meer in het zaaien van twijfel? Wil een verleider wellicht proberen je te laten twijfelen over wie je werkelijk bent? Zou het kunnen zijn dat je meer bent of meer bezit dan je denkt? Mijn gedachte hierover is dat als je weet wie je bent en hoe God naar je kijkt, (zonder twijfel, zonder de angst om iets te missen,) je ook niet in verleiding zult komen.

Opstanding

Gaat het in de Bijbel over een letterlijke "opstanding van de doden" of een geestelijke opstanding? Heel veel mensen verwachten een lichamelijke opstanding (dat hun geest weer terug komt in een herschapen 'hemels' lichaam). Toch lijkt het erop dat de belangrijkste schrijver van het Nieuwe Testament (Paulus) ons probeert te zeggen dat het om een geestelijke transformatie gaat. Heb je dit stuk uit 1 Korintiërs 15 wel eens goed gelezen? Vers 35: Maar, zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt en met wat voor lichaam komen zij terug? (het woordje 'terug' staat niet in het oorspronkelijke Grieks, dus eigenlijk staat er 'Met wat voor lichaam komen ze', als in 'Hoe zien ze er dan uit'?) 36 Dwaas, wat u zaait, wordt niet levend, als het niet gestorven is.

Dan schrijft Paulus over graankorrels, dieren, hemellichamen en aardse lichamen die allemaal weer een eigen verschijningsvorm hebben en dan in vers 44: 44 Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. En vers 46: Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke en daarna komt het geestelijke. (HerzieneStatenvertaling.nl) Ik kan dit niet anders lezen dan dat de opstanding uit de dood geen opstanding is in een aards lichaam, maar in een hemels, geestelijk lichaam; wat mijns inziens inhoudt dat we zullen inslapen op aarde en weer 'opstaan' in de geestelijke wereld, niet zichtbaar op deze aarde.

Zonden

Heel overtuigd afstand doen van 'zonden' (de verkeerde dingen die we doen), verbranden van boeken, wegdoen van CD's/DVD's, sigaretten, drank of drugs, het deleten van bestanden, verbreken van 'ongezonde relaties' etc. heeft op zichzelf helemaal geen zin. Waarom niet? Het geeft wellicht tijdelijk een euforisch gevoel en daar kun je een poosje op voort, maar het kan zo weer terugkomen. Het voelt namelijk als een overwinning, maar je hebt het echte probleem niet aangepakt! Daarom krijgen mensen die dat doen vaak een 'terugval'. Bedenk eens dat het bezig zijn met deze zaken misschien wel jouw 'oplossing' was voor het werkelijke probleem. Mensen grijpen van nature naar dingen die ze afleiden van diepe pijn of trauma's. De dieper liggende pijn wordt gemaskeerd met bijvoorbeeld drank, seks, binge-watchen of gamen. Nu hoeven deze dingen op zich niet slecht te zijn, maar als je er zo intensief mee bezig bent, dat je er (haast) niet meer vanaf kunt blijven, dan is het mogelijk een pijnstiller voor je geworden. Wil je er vanaf, dan is het weggooien van die pijnstiller geen oplossing, omdat het je OPLOSSING WAS! De werkelijke oplossing begint echter bij het vinden van de dieperliggende pijn en die te benoemen. Meestal is die pijn gekoppeld aan een verkeerd idee over jezelf. 'Ik ben niet goed genoeg', 'ik ben te lelijk', 'ik ben te dom', 'ik ben waardeloos', 'ik ben...' vul maar in. Als je die kerngedachte gevonden hebt, ga dan eens bidden en vraag aan God wat Hij van je vindt. Hij kan, als Vader van de schepping, het beste vertellen wie Zijn zoon of dochter echt is en wat je waard bent in Zijn ogen. Ik heb (en velen met mij hebben) mogen ervaren wat het met je doet als je die waarheid vindt. En dan is er gewoon geen reden meer voor die 'pijnstillers'.

Berekeningen

Waarom komen al die berekeningen en verwachtingen van 'eindtijd-profetieën' en de ondergang van de schepping nooit uit? Omdat 'het einde der tijden' een concept is uit de Bijbel. Een boek dat grotendeels geschreven is voor en door de Joden van lang geleden. Het gaat in de Bijbelse eindtijd-profetieën altijd over het einde van het Mozes-verbond, de daarbij behorende wetten, aardse tempels en offerdiensten. Pas later, toen het boek bij de heidenen (niet-Joden) terecht kwam, werden de profetieën 'vertaald' naar een catastrofaal 'einde van de wereld'.

Neem bijvoorbeeld Daniël 9:24 "Zeventig zevens (490 jaar) zijn bestemd over uw volk (de Joden), en over uw heilige stad (Jeruzalem), om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het gezicht, en den profeet te verzegelen, en om de heiligheid der heiligheden te zalven." In vele andere profetieën, van Daniël, Ezechiël, Jesaja, Jeremia, e.a., wordt steeds in apocalyptische taal gesproken over het einde van de aardse tempel in de aardse stad Jeruzalem. Deze zou worden opgevolgd door een geestelijke tempel, een hemelse stad en een nieuwe tijd. Het Mozes-verbond zou eindigen en vervangen worden door het Immanuel-verbond (God met ons). Het voorbij gaan van het oude werd beschreven in groteske symboliek, zoals 'zon en maan zullen verduisteren' (machthebbers die hun macht verliezen), 'hemel en aarde zullen vergaan' (Jeruzalem en de tempel zullen vernietigd worden), 'elementen zullen versmelten' (het oude systeem van wetten, straffen en offers zal vergaan) en dergelijke.

Jezus had het hier ook vaak over en bovenal de overgang van stoffelijk naar geestelijk: Johannes 4:21 "... geloof Mij, de tijd komt dat u niet op deze berg, en ook niet in Jeruzalem de Vader zult aanbidden... 23 Maar de tijd komt en is nu, dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en waarheid, want de Vader zoekt wie Hem zo aanbidden. 24 God is Geest en wie Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid."

Vooral in het vaak verkeerd begrepen boek Openbaring (letterlijk: 'apocalyps' of 'onthulling') zien we dat er met donderend geweld een einde komt aan de oude tijd en een nieuwe tijd begint, met een nieuw 'Jeruzalem' en een nieuwe 'tempel'. Alle profetieën over 'het einde' voorspellen dus het einde van het oude Jeruzalem en de oude tempel (die vernietigd werd in het jaar 70), om plaats te maken voor het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe tempel. De nieuwtestamentische boeken staan er vol van, hoe het oude Mozes-verbond voorbij ging en het nieuwe Jezus-verbond kwam.

De apocalyptische taal is dus niet van toepassing op onze tijd, maar op de tijd van vernietiging van het oude Joodse wetssysteem, Jeruzalem en de tempel. Dit is reeds gebeurd en als er nu stormen woeden, kometen vallen, aardbevingen of oorlogen zijn, heeft dat niets te maken met de Bijbelse profetieën. En je kunt de Bijbel zeker niet misbruiken om dergelijke zaken in onze toekomst te voorspellen. Ik heb gezegd. ;-)

Leven of dood

Lang heb ik gedacht dat als Adam zou hebben gegeten van de 'boom van leven', hij LICHAMELIJK eeuwig zou hebben geleefd. Maar God zei: "OP DE DAG dat je van de boom van kennis van goed en kwaad eet, zul je zeker sterven." Het lijkt erop dat de woorden 'op de dag' niet anders kunnen worden gelezen dan: 'diezelfde dag nog'. Het lijkt mij ook onwaarschijnlijk God dat pas 900 jaar na die overtreding Adam's leven zou hebben genomen. (Hij werd 930 jaar oud). Adam had een vrije keuze, hij at van die boom van kennis van goed en kwaad en stierf diezelfde dag nog... geestelijk.

Adam en Eva stierven niet lichamelijk diezelfde dag, maar werden wel verbannen uit de tuin, dat is: uit de aanwezigheid van God. De dood als gevolg van het eten van de boom van kennis van goed en kwaad bestond uit het verliezen van het eeuwige leven met God, in zijn aanwezigheid. Het was het één of het ander, leven met God, ëf 'dood zijn' in 'kennis van goed en kwaad'. Dit verhaal is de geschiedenis van Israël. Adam was de eerste voorvader van Israël en was de eerste die koos voor een leven onder de volmaakte wet van God. God wilde dat niet, maar deze mens koos daarvoor. En een hele geslachtslijn van mensen volgde, totdat uiteindelijk Mozes alle wetten op een rijtje zette. Jezus was de laatste Adam (volgens Romeinen 5) en maakte een einde aan die hele keten van wet en dood.

Het is een tweestrijd die je door de hele Bijbel heen ziet: leven in directe relatie met God de Vader, die Zijn verlangens in je hart legt en leren door vallen en opstaan, ëf leven vanuit regels en wetten, waarbij elke overtreding gestraft moet worden - een leven vol van dwangmatigheid en angst. (Ik acht het overigens waarschijnlijk dat lichamelijk sterven een onderdeel was van de oorspronkelijke schepping. Maar dat terzijde.) Paulus zei: onder de wet (het kennen van goed en kwaad) zijn wij dood (o.a. in Col.2:13 en Ef.2:1) - geestelijk, want hij sprak natuurlijk over mensen die lichamelijk in leven waren, maar probeerden gerechtvaardigd te worden door zich aan wetten te houden. In Jezus werd het volk van God echter weer levend gemaakt - dat moet dus ook geestelijk gezien worden. De ongehoorzaamheid van de eerste Adam bracht geestelijke dood, de gehoorzaamheid van de laatste Adam (Jezus) bracht geestelijk leven. Als wij proberen te leven vanuit wetten en regels, net als Adam, zijn we van nature geestelijk dood, maar we komen tot leven door de gehoorzaamheid van Jezus. Hij is het ultieme voorbeeld van een mens levend met God. Natuurlijk was dit binnen de context van het volk Israël, maar het is ook een voorbeeld voor ons. Wij kunnen in diezelfde val trappen. In het boek Openbaring zien we weer de 'boom van leven' waar we allemaal van kunnen leven: Jezus. We kunnen leven in 'het paradijs', zonder het oordeel van de wet. Want hij overwon de dood en zei dat wie op hem vertrouwt zelfs na de lichamelijke dood zal leven. Vertrouw er gewoon op dat er niet zoiets (meer) bestaat als oordeel en wet. Consequenties voor verkeerd gedrag, ja, dat wel. Maar God veroordeelt geen mensen op basis van dat gedrag.

Tot slot benadrukt Paulus in 1 Cor 15 nog eens dat de opstanding van de doden in de geestelijke wereld plaatsvindt, niet lichamelijk. (Zie overweging 10) Overweeg nu eens om 1 Corinthiërs 15 te lezen als een beschrijving van het moment dat we een eeuwig, onsterfelijk lichaam krijgen na onze lichamelijke dood - en niet als de 'opname van de gemeente' of een fysiek opstaan uit een zichtbaar graf. Je zult zien dat het veel logischer is dat dit gaat over het leven na de dood van een mens die 'in Christus' is. In vers 23 zien we overigens dat Paulus een volgorde noemt: Eerst Christus, dan degenen die in Hem gestorven zijn. Als dit om de lichamelijke opwekking zou gaan, dan zou het niet kloppen, want onder andere Jezus' vriend Lazarus en het dochtertje van Jaërus waren al eerder fysiek uit de dood opgewekt. Wat betekent dit nu voor ons, die niets te maken hadden met de geschiedenis van Israël? Wij kunnen leven voor en met God en wanneer we sterven komen we BIJ God.

Wat weet de wetenschap?

Wetenschap is prachtig. Toch moet een wetenschapper wel bij zijn of haar leest blijven. Wetenschap kan namelijk niets zeggen over het ontstaan van materie, tijd en ruimte. Het kan niets bewijzen wat buiten tijd en ruimte bestaat. Het kan ons ook geen inzicht geven over wat er precies gebeurt na de dood. Kortom, wetenschap kan alleen iets zeggen over de dingen die zichtbaar, meetbaar, tastbaar en herhaalbaar zijn. Hoe mooi wetenschap ook is, het is niet in staat om onze hoop en ons geloof met tastbaar bewijs te onderbouwen.

Een fout die veel mensen echter maken, is te zeggen dat wetenschap bewezen heeft dat er geen dingen bestaan die zich buiten tijd en ruimte bevinden, dat een Schepper niet bewezen is en dus niet bestaat en dat we niet kunnen weten of we wel voortbestaan na onze dood. Wat wetenschap voor die mensen doet is het vernietigen van hoop en verwachting. Zonder hoop kan een mens niet leven. Hoop en verwachting houden een mens op de been.

Hebben we dan niets aan wetenschap? Zeker wel. Wetenschap geeft ons inzicht in de schepping. Het helpt ons te zien hoe wonderlijk het allemaal in elkaar zit. Tevens zal geen enkele wetenschappelijke ontdekking kunnen bewijzen dat er géén reden is voor hoop en verwachting, omdat het niet voorbij de meetbare, tastbare, zichtbare, materiële werkelijkheid kan kijken.

Wetenschappelijk onderzoek kan alleen maar bevestigen wat we geloven. Op www.schepperenzoon.nl laat ik zien dat geen enkele ontdekking het geloof in God tegenspreekt en dat wetenschap ontoereikend is om geloof in een geleidelijke ontwikkeling zonder God te onderbouwen. Daarbij laat ik zien dat nuchter en logisch nadenken ons brengt bij het bestaan van de Schepper en niet bij een andere oorsprong.

Er is reden voor hoop.

Generatie of geslacht?

Hoe het mogelijk is dat hele groepen christenen verdeeld raken over 1 woordje? Neem het Griekse woordje 'genea' ('generatie' of 'geslacht') uit Mattheus 24:34 - "Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschied zijn." Is het nu generatie, of geslacht? En gaat het nu om de generatie waar Jezus tegen sprak, of over het hele geslacht van Joden (tot in onze tijd)?

Je kunt een woordstudie doen en elke plaats opzoeken waar het woordje staat. Dit laat je zien dat het meestal slaat op een enkele generatie. Maar dat neemt niet weg dat het ook in algemene zin gebruikt kën worden. Het lijkt bij deze tekst onwaarschijnlijk dat het zo gebruikt is, maar stel dat het wel slaat op de Joden in het algemeen. Dit is niet de enige tekst die een tijdsaanduiding geeft voor 'het einde'. In Lukas 9:27 zegt Jezus dat sommigen die daar staan de dood niet zullen proeven voordat de Zoon komt in de heerlijkheid van Zijn koninkrijk. Sommigen denken echter dat dit slaat op de verheerlijking op de berg die daar direct op volgt, dus ook daar zit blijkbaar een onduidelijk element in, waarover getwist kan worden.

Terug naar Mattheus 24 dan. Eerder in dat hoofdstuk zegt Jezus dat Zijn komst zo duidelijk zal zijn als een bliksem die van oost naar west de hemel verlicht. En dan iets opmerkelijks over de situatie: "Waar het lijk ligt, daar komen de adelaren". (Ja het Griekse woord 'aetoi' dat daar staat wordt vaak vertaald met 'gieren', maar het betekent in eerste instantie 'adelaren'.) De adelaar was het belangrijkste veldteken van een Romeins legioen! De Joden die deze uitspraak hoorden wisten wat Jezus bedoelde. Jezus gebruikte vaak begrippen als 'dood', 'graven' en 'lijken' voor de corrupte Joden in die tijd. Wat Hij met deze uitspraak eigenlijk zei, was: "De Romeinse legioenen zullen over dit geestelijk dode geslacht komen".

Dit is uitgekomen in het jaar 70, toen de Romeinse legers Jeruzalem en de Tempel belegerden.
Je mag er anders over denken, maar ik vond dit een eye-opener.

Arenden of gieren?

Pas toen ik zaken rondom de 'eindtijd' ging bestuderen, begreep ik Jezus' uitspraak "waar het lijk ligt, daar komen de arenden". Dat ik deze zin nooit begreep is omdat de vertalers vaak het woord 'gieren' in plaats van 'arenden' gebruiken, vanwege de term 'lijk'. Gieren eten van lijken dus...

Maar er staat 'aetoi' in het Grieks en dat betekent adelaren/arenden.
Lukas spreekt van een 'lichaam' (soma) en Mattheus van een 'dood lichaam', 'karkas' of 'lijk' (ptoma) . Jezus gebruikt hier dezelfde beeldspraak als in de tirade tegen de wetgeleerden, die Hij onder andere 'ongemarkeerd graven' (Luk 11:44) en 'witgepleisterde graven' noemde: (Mat 23:27 "Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeeërs, gij geveinsden, want gij zijt den witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid").

De arenden werden afgebeeld in de vaandels van Romeinse legioenen. Dus de betekenis van de tekst is: waar dat 'lijk van de wet' ligt, daar komen de Romeinse legers. (Luk 17:37 en Mat 24:28) Voor ons in eerste instantie een zeer cryptische zin.De mensen waartegen Hij sprak wisten echter maar al te goed wat Jezus hiermee bedoelde: de Romeinse legers zouden komen om een einde te maken aan het Joodse tijdperk van de wet. En dit gebeurde inderdaad in het jaar 70.

Duizend jaar

In het stukje over de versmeltende 'elementen' en het vuur van het oordeel in 2 Petrus 3, lezen we iets over 1000 jaar, wat door sommigen vandaag wordt verbonden met de 1000 jaar uit Openbaring 20.

Bepaalde mensen in de tijd van Petrus vonden dat het voorzegde oordeel wel erg lang op zicht liet wachten. Ze begonnen te twijfelen of het nog wel zou komen en dreven er de spot mee. Maar Petrus zei dat God geduldig is en het oordeel zo lang mogelijk uitstelt, om mensen de tijd te geven zich te bekeren. Want, zei hij, bij God is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar. Sommigen nemen dat vandaag letterlijk en maken ervan dat dit oordeel en alle gebeurtenissen in Openbaring, inclusief het 1000 jaar regeren met Christus uit hoofdstuk 20, ook nog wel in deze tijd zou kunnen komen, 2000 jaar later.

Er zijn er die dit '1000-jarig vrederijk van Christus' elk moment verwachten. Echter, als 1000 jaar bij God als een dag is en 1 dag als 1000 jaar, duurt dat zogenoemde '1000-jarig vrederijk' dan maar 1 dag, of 365.250.000 jaar? (1000 jaar = 1000 maal 365 dagen met 250 schrikkeldagen; en dat maal 1000, want 'bij God is 1 dag als duizend jaar...) Onzin natuurlijk, want Petrus gaat in op de spot van mensen die vinden dat God zich niet aan Zijn beloften zou houden. We kunnen God niet binden aan onze tijd, Petrus maakt het extreem: als je denkt dat het nog wel duizend jaar zou kunnen duren, zou het wel eens morgen kunnen zijn, maar als je denkt dat het morgen is, zou het ook nog wel eens 1000 jaar kunnen duren. Wat niet wilde zeggen dat het echt zo lang zou gaan duren, want er waren wel degelijk indicaties dat het zeer binnenkort zou zijn! En als de legers Jeruzalem zouden naderen, zoals Jezus had gezegd, zouden ze het weten.

Heeft Petrus' uitspraak eigenlijk wel iets van doen met de 1000 jaar in Openbaring? Of wel, maar in de zin dat we die 1000 jaar van Openbaring 20 ook niet letterlijk moeten lezen? Wat nu als het 'vrederijk' al 2000 jaar aan de gang is, in de harten van de toegewijde volgelingen van Jezus? En heeft dat 'vrederijk' (een beeld dat overigens uit het boek Jesaja komt) eigenlijk wel iets te maken met die 1000 jaar uit Openbaring? Die overweging heeft wel wat consequenties voor de aannames over 'de eindtijd'.

Meer lezen? Lees mijn online boek.

God stelt vragen

Ik ben wel eens een beetje met de Bijbel bezig (hadden jullie nog niet gemerkt natuurlijk ;-) ) en er viel mij ineens iets op in het gedeelte over de 'naakte Adam'. Adam verborg zich na het eten van de vrucht van de boom van 'kennis van goed en kwaad' omdat hij ineens zag dat hij 'naakt' was.

Dit betekent mijns inziens dat de mens zelf wil bepalen wat goed en kwaad is en zich niet wil laten leiden door de Geest van God, wat hem ineens bewust maakt van zijn 'naaktheid'; hij was zijn 'bedekking' kwijt, de veiligheid en de wetenschap dat er Iemand is die verantwoordelijk voor je is en je kan leiden. En ineens worden dingen als uiterlijk vertoon belangrijker dan waarheid.

Maar wat mij vooral opviel is dat God niet direct boos werd!
Hij stelde vragen: "Waar ben je?". En toen Adam zei dat hij zich verborg omdat hij 'naakt' was, vroeg God:
"Wie heeft jou verteld dat je naakt bent?"
Met andere woorden: "Dat heb IK je niet verteld! Je hebt je iets laten wijsmaken."

Zou het kunnen zijn dat we ons dingen laten aanpraten door anderen, waardoor we dingen gaan geloven die niet overeenkomen met hoe God over ons denkt? En dat we juist daardoor dingen gaan doen die niet overeenkomen met wie we werkelijk zijn? Had Adam nog spijt kunnen betuigen en zichzelf weer onder de bescherming van zijn Maker kunnen plaatsen? Ik denk het wel. Het is in ieder geval een les voor ons, dat we ons geen dingen in het hoofd moeten halen die niet overeenkomen met wat onze Maker over ons denkt. ;-)

Tweetallen in Openbaring

In het Bijbelboek Openbaring worden de hoofdrolspelers in paren geïntroduceerd.

Zo zien we dat de symboliek ook kan overlappen.
De eerste stad en de ontrouwe vrouw vertegenwoordigen het ontrouwe, rebelse Israël, met het aardse Jeruzalem als hoofdstad.
De tweede stad en de trouwe, gehoorzame vrouw vertegenwoordigen de nieuwe bruid van de Gezalfde.

Een stukje uit mijn boek.

Zoveel verschillen...

De grote verschillen die ik hieronder noem ben ik tot nu toe tegen gekomen in de christelijke wereld. In willekeurige volgorde en er zijn er vast nog veel meer. Telkens is iemand van één van de uitersten absoluut overtuigd. Soms zoekt men een tussenweg. Bij sommige punten heb ik een uitgesproken mening en bij andere punten moet ik slechts constateren dat men hierover van mening verschilt. Ieder kan zijn overtuiging met teksten onderbouwen of zijn er zelfs van overtuigd dat de Heilige Geest ze het inzicht heeft gegeven. Zou de Heilige Geest Zichzelf tegenspreken? Worden de inzichten van beide kanten door de Geest ingegeven? Maar wie heeft er dan gelijk? Of is het uiteindelijk helemaal niet belangrijk om 'gelijk' te hebben? Of iets er tussenin...?

 1. Dopen: Als kind of als volwassene? Onderdompelen of besprenkelen?
 2. Avondmaal: Alleen voor toen of ook nog voor nu?
 3. De (gaven van de) Heilige Geest: Nog voor nu, alleen voor begiftigden of alleen voor de tijd van de apostelen?
 4. Apostelen: Ook nog voor deze tijd of niet meer?
 5. Vasten: Voor nu (omdat Jezus weg is) of niet meer (omdat Jezus in de geest altijd bij ons is)?
 6. Israël:
  • Vervangen door 'de kerk' of niet?
  • Wel of geen toekomst?
  • De Gemeente en Israël aparte volken of samen één volk van God?
 7. Tempel: Een geestelijk of fysiek gebouw (en komt er nog een 3e?)
 8. Profetie: Is alles vervuld of nog niet?
 9. Redding/verzoening:
  • Voor wie het aanneemt, voorbestemd (predestinatie) of voor de hele wereld (alverzoening) en hoeven we dan niet meer te evangeliseren?
  • Kun je redding verliezen of niet?
  • Moeten we er ook voor werken of hoeven we het alleen 'uit te werken'?
 10. Protestants of Katholiek?
  • Sola gratia: Genade slechts een gave van God, of (mede) verkregen door bemiddeling en bediening?
  • Sola fide: Rechtvaardiging alleen door geloof, of (ook) door goede werken?
  • Sola scriptura: Openbaring en kennis van God alleen door de Schrift (de Bijbel), of mede door voortschrijdend inzicht en openbaring in de kerkgeschiedenis?
  • Solus Christus: Bemiddeling alleen door Christus of ook door Maria, heiligen en priesters?
  • Soli Deo gloria: Alleen aan God de eer, of ook eer voor Maria, heiligen en kerkleiders?
 11. De Grote Opdracht (Ga en verkondig het goede nieuws!): Uitgevoerd of nog gaande? Gedeeltelijk, alleen voor het Israël van toen of voor de hele wereld?
 12. Wedergeboorte: Voor iedereen of een specifieke term alleen toepasbaar op Israël?
 13. Joodse wetten en feesten: Moeten wij die houden/vieren of niet?
 14. Eindtijd: Verleden tijd of nog toekomende tijd?
 15. Openbaring (het laatste Bijbelboek): Allegorische voorstelling van de vernietiging van Jeruzalem en de tempel, of beeld van toekomstige wereldwijde gebeurtenissen?
 16. Doodgaan: Direct naar de hemel of vallen we eerst in een soort 'dodenslaap'?
 17. Opstanding der doden:
  • Geestelijk of lichamelijk ("met een verheerlijkt lichaam": stoffelijk of onstoffelijk?)
  • Alleen voor de joden van toen, of ook voor niet-joden?
  • Een (al dan niet toekomstige) opwekking van mensen tot een goddelijke staat (één met Christurs met deelneming aan de goddelijke natuur)?
 18. Hel: Bestaat de hel, is er een 'vagevuur' of is er helemaal niets van dien aard?
 19. Het koninkrijk van God: Gekomen of nog nog niet? Of eerst geestelijk en daarna zichtbaar? Of andersom?
 20. Het vrederijk: Nu al een geestelijke realiteit of is er nog een toekomstige vervulling? En dan (letterlijk) 1000 jaar, of eeuwig?
 21. Schepping:
  • Door God geleide evolutie of directe schepping?
  • In 6 letterlijke dagen, of zijn het openbaringsdagen, perioden of tijdperken?
  • Een gat van miljoenen of miljarden jaren tussen schepping van hemel en aarde en de natuur?
  • Adam en Eva metafoor of echte mensen?
  • Of gaat het in de Bijbel alleen maar om de geschiedenis van Israël en zijn voorouders en/of is schepping allegorisch?
 22. De zondvloed: Lokaal of wereldwijd? Echt gebeurd of niet?
 23. De Bijbel:
  • Volledig geïnspireerd en onfeilbaar of een overlevering met discutabele passages?
  • Geschreven aan ons of aan Joden in een ver verleden? Of allebei?
  • Direct toepasbaar op ons leven of alleen indirect?
  • Werkelijke geschiedenis of in het geheel niet echt gebeurd en volkomen allegorisch?
 24. Satan: Fictief wezen, verslagen en vernietigde vijand of nog steeds actief?
 25. God: liefdevolle Vader (Nieuwe Testament) of wreed en wraakzuchtig (Oude Testament)? Spreken het OT en het NT wel over dezelfde God?
 26. De wederkomst:
  • De 'dag/komst van de Heer' en de vestiging van Zijn Koninkrijk?
  • De 'voltooiing van het tijdperk' uit Mattheus 24; en welk tijdperk wordt daarmee bedoeld?
  • Een lijfelijke komst van Christus gecombineerd met het laatste oordeel en de opstanding der doden?
  • Eén of meer van bovenstaande opties in de Verleden tijd of nog toekomst?
 27. Drie-eenheid: On-bijbels woord? Een Twee-eenheid, Meer-eenheid, Godheid of slechts 'Eenheid'?
 28. Antichrist:
  • Een mens of een geestelijke invloed?
  • Gelijk aan 'het beest' uit Openbaring of niet?
  • Gelijk aan de 'mens der wetteloosheid' of niet?
  • Toekomstig, nu aanwezig of verleden tijd?
 29. Opname:
  • Komt er een moment dat plotseling een grote hoeveelheid gelovigen verdwijnen of niet?
  • En gebeurt dat dan voor, tijdens of na de 'grote verdrukking'?
  • Of heeft de opname al plaatsgevonden?
 30. De grote verdrukking: Komt er nog wel een 'grote verdrukking' of is dat al verleden tijd?

Dit zijn wel zo'n beetje de grootste twistpunten, of zijn het eigenlijk wel twistpunten? Is het niet gewoon zo dat we graag onze eigen mening er op nahouden? Zou het kunnen zijn dat we door vertalingen een verkeerd beeld krijgen van bepaalde teksten? Moeten we misschien allemaal de Griekse en Hebreeuwse bronteksten leren lezen, om echt te begrijpen wat er staat? En als we allemaal Grieks en Hebreeuws kunnen lezen, worden we het dan wel eens? Zomaar een 'paar' dingen om over na te denken...