Profetieën in de Bijbel - komen ze uit?

Toen Jezus op een ezeltje Jeruzalem binnenreed, werd Hij zeer emotioneel, want hoewel de mensen heel enthousiast waren, wist Hij dat ze Hem niet lang daarna zouden uitschelden, veroordelen en laten kruisigen. Hij heeft toen ook gezegd dat Hij het ze zeer kwalijk nam dat ze Hem niet erkenden en Hij voorspelde een straf omdat ze niet zagen dat dit het moment was waarop Hij zou komen. Ze hadden het kunnen weten, want de tijd van Zijn komst was voorspeld door Daniël (hoofdstuk 9:24-26). De straf die ze zouden ontvangen was niet gering: dat geen steen op de andere gelaten zou worden. Deze voorspelling van Jezus staat in Lukas 19 en is letterlijk uitgekomen toen Jeruzalem met de grond gelijk gemaakt werd in 70 na Chr. Jezus moet geweten hebben dat de Romeinen de tempel steen voor steen zouden afbreken. Tijdens de grote brand die erin woedde smolt het goud van de tempel en lekte tussen de stenen. Om het goud er tussenuit te krijgen moest de tempel steen voor steen afgebroken worden, zelfs het fundament. En inderdaad, er is van het oude Jeruzalem uiteindelijk geen steen op dezelfde plaats gebleven.

Wat voorspelde Daniël dan?

"Zeventig zevens (weken) zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad, om de overtreding te sluiten, en om de zonden te verzegelen, en om de ongerechtigheid te verzoenen, en om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen, en om het visioen, en de profeet te verzegelen, en om de heiligheid van de heiligheden te zalven.
Weet dan, en begrijp: van de uitgang van het woord, om te doen wederkeren, en om Jeruzalem te bouwen, tot op de Gezalfde, de Vorst, zijn zeven zevens, en twee en zestig zevens (totaal 69 weken); de straten, en de grachten zullen wederom gebouwd worden, doch in benauwde dagen. En na die twee en zestig zevens (dus na de 69e week) zal de Gezalfde uitgeroeid (afgesneden) worden, maar het zal niet voor Hem zelf zijn;"
Een vrij gedetailleerde profetie, die wat lastig te begrijpen is als je niet weet wat er met die zevens bedoeld wordt. De term 'zevens' is een ander woord voor 'weken' in het oude Hebreeuws. Uit andere teksten begrijpen we dat het hier om zeventig weken van jaren gaat, dus 70x7=490 jaar, waarna er een einde kwam aan Gods geduld met het genoemde volk. (Zie Genesis 29:27 en Leviticus 25:8, waar weken van jaren genoemd worden en verzen waar dagen in jaren worden uitgedrukt: Numeri 14:34 en Ezechiël 4:4-6.)
Een week in deze profetie betekent dus 7 jaar. 62 + 7 weken van jaren is dus 69 x 7 jaren = 483 jaar. Er zou dus een Gezalfde (Messias, Koning) komen die zou worden gedood, maar niet voor zichzelf.

- Vanaf de opdracht om Jeruzalem te herbouwen tot de komst van de Gezalfde zou 69 weken (van jaren) duren.
- De opdracht om Jeruzalem te herbouwen werd uitgevaardigd door koning Arthahsasta (Neh. 2:1-8)
- Eén jaarweek is 7 jaar. Dus 69 jaarweken zijn dan 483 jaren vanaf die opdracht tot aan de Messias.
- De tijd tussen de opdracht van Arthahsasta en Jezus de Gezalfde die 'uitgeroeid' zou worden, klopt precies.
- Ook de rest van de profetie in dat hoofdstuk is uitgekomen én de rest van de profetieën van Daniël.
Mijn gratis online boek gaat onder andere daarover en daarin ga ik nog veel dieper op dit onderwerp in.
De bijbelgeleerden uit de tijd van Jezus hadden kunnen weten dat Hij hun Messias was. En de profetie uit Daniël was ook niet de enige profetie waaruit ze het konden opmaken.

Zacharia 11:4,12,13:

"Zo zegt Jahweh, mijn God:. Indien het goed is in uw ogen, breng mijn loon, en zo niet, laat het na. En zij hebben mijn loon gewogen, dertig zilverlingen. Doch Jahweh zei tot mij: Werp ze voor de pottenbakker: een heerlijke prijs, die ze mij waard achtten! En ik nam die dertig zilverlingen, en wierp ze in het huis van Yahweh, voor de pottenbakker."
Zouden Judas en de hoofdpriesters samengezworen hebben om deze profetie uit te laten komen? Niet erg waarschijnlijk. Het vervullen van een profetie was wel het laatste waar ze aan dachten; ze geloofden immers niet dat Jezus de Messias was.

Denk ook nog eens aan hoe precies de Joden hun heilige boeken overschreven en bewaarden. Als je dan ziet hoe deze 5 dingen precies zijn uitgekomen, lees maar eens in Mattheus 27: "De volgende ochtend vroeg namen alle hogepriesters met de oudsten van het volk het besluit Jezus ter dood te brengen. Nadat ze hem geboeid hadden, leidden ze hem weg en leverden hem over aan Pilatus, de prefect. Toen Judas, die hem had uitgeleverd, zag dat Jezus ter dood veroordeeld was, kreeg hij berouw. Hij bracht de dertig zilverstukken naar de hogepriesters en oudsten terug en zei: 'Ik heb een zonde begaan door een onschuldige uit te leveren.' Maar zij zeiden: 'Wat gaat ons dat aan? Zie dat zelf maar op te lossen!' Toen smeet hij de zilverstukken de tempel in, vluchtte weg en verhing zich. De hogepriesters verzamelden de zilverstukken en zeiden tegen elkaar: 'We mogen ze niet bij de tempelschat voegen, aangezien het bloedgeld is.' Na ampel beraad kochten ze er de akker van de pottenbakker mee, die dan als begraafplaats voor vreemdelingen kon dienen. Daarom heet die akker tot op de dag van vandaag de Bloedakker. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet..." (Mattheus 27:1-9)

Jezus had het zelf niet in scène kunnen zetten. Ik denk niet dat Judas en de leiders van plan waren om deze profetie te laten uitkomen, maar toch hebben ze er ongewild aan meegewerkt.

Zo zijn er nog veel meer gedetailleerde profetieën in het Oude testament die over de Gezalfde gaan. Hier een kleine greep:
Jes. 7:14 Hij werd geboren uit een maagd, vervulling in Luk.1:26-35
Micha 5:2 Werd geboren in Bethlehem, vervulling in Mat. 2:1
Jes. 7:14 Hij werd Immanuel genoemd, vervulling in Mat. 1:23
Jes. 9:1-2 Zijn bediening begon in Galilea, vervulling in Mat. 4:12-16
Zach. 9:9 Zijn intocht in Jeruzalem, op een ezel, vervulling in Mat. 21:1-11
Ps. 41:9 Hij werd verraden door een vriend, vervulling in Mat. 26:20-25
Ps. 35:11 Hij werd vals beschuldigd, vervulling in Mat. 26:59-68
Jes. 53:7 Bleef stil tegenover beschuldigers, vervulling in Mat. 27:12-14
Ps. 22:15 Dorstig aan het kruis, vervulling in Joh. 19:28
Ps. 22:16 Handen en voeten werden doorboord, vervulling in Joh. 20:25
Ps. 22:18 Zijn mantel werd verloot, vervulling in Joh. 19:23-24
Isa. 53:12 Hij werd gerekend onder de overtreders, maar bad voor hen, vervulling in Mat. 27:38
Ps. 34:20 Zijn botten werden niet gebroken, vervulling in Joh. 19:33
Jes. 53:9 Hij werd begraven in het graf van een rijke man, vervulling in Mat. 27:57-61

Er zijn een aantal profetieën in de Bijbel die van oudsher gezien worden als Messiaanse profetieën. De Messias moet dan aan al die voorwaarden voldoen. Dit is ook een zeer intrigerende studie. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld dit artikel en deze PDF.

De geschiedenis van wereldheersers in de Bijbel

Het beeld van Nebukadnezar:
Daniël 2:28-35 "...er is een God in de hemel, Die verborgen dingen openbaart, Die heeft koning Nebukadnezar bekend gemaakt wat er zal gebeuren in de laatste dagen; .Hij, Die verborgen dingen openbaart, heeft u te kennen gegeven, wat er zal gebeuren. er was een groot beeld . Het hoofd van dit beeld was van fijn goud; zijn borst en zijn armen van zilver; zijn buik en zijn dijen van koper; zijn benen van ijzer; zijn voeten gedeeltelijk van ijzer, en gedeeltelijk van klei. . totdat er een steen uitgehouwen werd, maar niet door mensenhanden, die sloeg tegen de voeten van ijzer en klei en vermorzelde ze. Toen werden het ijzer, de klei, het koper, het zilver en het goud vermengd, en zij werden als kaf op de dorsvloeren in de zomer, en de wind nam ze mee, en ze werden nergens meer gevonden; maar de steen, die het beeld vermorzelde, werd een steeds grotere berg, totdat hij de gehele aarde vervulde."

Daniël legde de koning uit dat hij het gouden hoofd was en dat er nog 3 grote rijken en een gemengd rijk zouden komen, elk iets minder edel dan de vorige. Als je de geschiedenis gaat bekijken zoals wij die nu kennen, zie je inderdaad dat er na Nebukadnezar nog vier duidelijke perioden kunnen worden onderscheiden.

Daniël leefde in de tijd van het Neo-Babylonische rijk. De hele verdere geschiedenis van koninkrijken op aarde wordt in de uitleg van Nebukadnezars droom voorspeld. Het koninkrijk van God, wat begon met de heerschappij van Jezus de Gezalfde, zal uiteindelijk de hele aarde vervullen.

Er zijn ook symbolische parallellen te trekken tussen de onderdelen van het lichaam, de metalen en de genoemde rijken. Meden en Perzen: twee armen, één romp van een edel metaal. Zowel de Babyloniërs als de Meden en de Perzen namen de beste mensen van de volken die ze veroverden mee en namen ze op in hun samenleving. De daaropvolgende rijken waren een stuk minder edel. De Romeinen waren zelfs zo bruut dat ze alles platwalsten. IJzer wordt in de Bijbel ook met bruut geweld geassocieerd. Het Romeinse rijk bestond ook uit twee delen: de twee benen. De voeten waren deels ijzer, deels leem (klei). IJzer staat voor het brute geweld van de Romeinen en leem voor mensen (breekbaar). Het Romeinse rijk zou dus ernstig verzwakken doordat het zich vermengde met de volken. Daar is het uiteindelijk ook in opgegaan.

Het Koninkrijk van Jezus Christus zou al deze koninkrijken overtreffen. Het zou geen mensenwerk zijn, maar een daad van God. We zien, ook vandaag nog, dat dit een veel krachtiger manier van regeren is dan al die koninkrijken bij elkaar. Mensen die van binnenuit veranderen door de kracht van God. Dat zal uiteindelijk de hele aarde vervullen. En dat is een groeiend feit. Nogmaals, in mijn online boek ga ik hier nog veel dieper op in.