Schepper en Zoon
Home Uitleg Filosofie Denken Feiten Video's Artikelen Vragen Links
Waarom de naam Schepper en Zoon Creaties?
Megagroot tot
microklein
er moet wel
een Ontwerper zijn!


Ondergetekende heeft de sterke overtuiging dat de wereld waarin wij leven gemaakt is door de Schepper die beschreven wordt in de Bijbelboeken. Ik heb respect voor mensen die andere ideeŽn hebben, waar ik graag naar luister. Dus reageren mag. Je vindt hier geen forum, om oeverloos gediscussieer te voorkomen, maar er staat een e-mailadres onderaan deze pagina. De informatie op deze pagina's wordt regelmatig aangepast op basis van vragen en opmerkingen die mijn kant op komen.
Mijn overtuiging is dat iedereen overtuigingen heeft, religieus of niet. Wij mensen kunnen ons afvragen waarom we iets doen, we zijn zelfbewust. Wij kunnen daarom ook verantwoordelijk gehouden worden voor de keuzes die we maken en de dingen die we doen.

Op deze pagina's wil ik je voorstellen om te overwegen of de Bijbel mogelijk een accuraat verslag van de geschiedenis bevat. In de Bijbel staat dat God in het begin (ongeveer zes tot achtduizend jaar geleden - afhankelijk van welke grondtekst je gebruikt) de aarde in zes dagen gemaakt heeft en dat diezelfde aarde daarna een keer helemaal onder water gestaan heeft.
  Kan ik dat wetenschappelijk bewijzen? Nee, maar het kan wel wetenschappelijk onderbouwd worden. Ik wil mensen aan het denken zetten. Genesis is overigens niet het enige boek dat die overstroming beschrijft. Bijna alle volken op de aarde hebben verhalen die hen herinneren aan een grote (vaak wereldwijde) overstroming. Datzelfde geldt voor het begrip schepping en een Schepper.
En zou het bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat het alternatief (dat onze oorsprong vanzelf ging, zonder toedoen van enige vorm van intelligentie) ook niet te bewijzen is? Ik denk dat iedereen voor zichzelf kan bepalen of het redelijk en logisch is om in God te geloven en de Bijbel als verzameling betrouwbare historische documenten te zien.
  Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt mijns inziens het bestaan van de Schepper en Zijn Zoon Jezus Christus. Ik zie het zo: Zijn schepping is Zijn werk, dus zouden we daarin ook sporen van Zijn aanwezigheid moeten vinden; een soort 'handtekening'. De boeken van de Bijbel zijn voor mij het meest betrouwbaar, eenvoudig en duidelijk gebleken. Ik ben er van overtuigd dat we in de Bijbelse Geschriften de werkelijke geschiedenis vinden van de aarde en de relatie tussen de Schepper en zijn Zoon, 'de Maker en de Mens'. Eerst vertegenwoordigd in Adam (de eerste zoon van God) en zijn nakomelingen, later in Jesus Christus (ook wel de Zoon van God genoemd) en dankzij Hem, nu ook in ons.

Ik geloof dat we de Bijbelse geschriften op een natuurlijke wijze mogen lezen (gewoon de tekst nemen zoals hij is geschreven): geschiedenis, poŽzie, filosofie, onderwijsbrieven en profetieŽn. Om een lang verhaal kort te maken: ik ben ervan overtuigd dat bepaalde delen van de Bijbel als historisch-letterlijk gelezen mogen worden, daar waar het duidelijk om geschiedschrijving gaat, zoals in Genesis 1-11, de geschiedenis van IsraŽl, het leven van Jezus en het boek Handelingen. Andere geschriften mogen ook gelezen worden zoals ze zijn; bijvoorbeeld filosofisch, dichterlijk of als toekomstvoorspelling (soms symbolisch, soms letterlijk en soms al uitgekomen).

Ik ben tot de conclusie gekomen dat de feiten die door wetenschappelijk onderzoek naar boven komen de Bijbelse Geschriften ondersteunen en niet tegenspreken. Ik stel dat elke nieuwe ontdekking in de wetenschap de Bijbel zal bevestigen of neutraal zal zijn, maar wetenschappelijke ontdekkingen zullen de Bijbel in ieder geval niet faliekant tegenspreken. Dat wetenschappers tot andere en ook verschillende conclusies komen is wel duidelijk. Dat is mijns inziens niet op grond van de feiten zelf, maar de interpretaties. Sterker nog: de Bijbel geeft de wetenschappen pas hun echte zin en inhoud omdat zij ons een logisch en zinvol denkkader geeft.

  Waar het eigenlijk om gaat, is dat de manier waarop je de feiten interpreteert afhankelijk is van je wereldbeeld. Dat wordt bepaald door de mate van vertrouwen die je hebt in bepaalde onveranderlijke realiteiten: de wetten van de logica, de rede, het bestaan van een absolute waarheid/autoriteit of een bovennatuurlijke wereld, waar tijd en ruimte hun oorsprong vonden. Meer over het belang hiervan vind je op deze pagina. De feiten zijn hetzelfde voor iedereen. Als je de waarheid wilt vinden moet je zoeken, Het komt niet vanzelf op je af. En ik hoop met deze pagina's een stukje te kunnen bijdragen aan de zoektocht. Moge de wijsheid van de Architect van het leven je hierbij leiden.

'Schepper en Zoon Creaties' klinkt als een soort familiebedrijf en zo zie ik het ook. Volgens de Bijbel wil God graag dat wij deze aarde beheren in samenwerking met Hem. Het woord 'Schepper' verwijst naar God en 'Zoon' naar de Mens, met Jezus als het grote voorbeeld. De creaties zijn zowel van God als van mensen. Wij zijn gemaakt om mooie dingen te maken, maar ook om dingen te herstellen waar ze kapot zijn.
Mijn ervaring is dat deze scheppende God bestaat en nog steeds spreekt. Hij geneest (Hij heeft alles geschapen, dus Hij weet hoe het in elkaar zit) en geeft mensen vrede, liefde, vreugde en totale levensvervulling.
Dit roept bij veel mensen gelijk weerstand op want:

"Als God zo vol van liefde is,
waarom is er dan zoveel ellende in de wereld?
Waarom doet Hij er niets aan?
"

Goede vragen! Deze vragen gaan over de God van de Bijbel, dus dan moeten we de antwoorden daarin zoeken.

Een aantal zaken op een rijtje, zoals de Bijbel ons het laat zien:
  God heeft ons (mensen) aangesteld als beheerder van de aarde. Adam was de eerste mens; "zoon van God". Door zijn Schepper aangesteld als heerser en gezaghebber over de schepping (Genesis 1:28). Adam en Eva hadden de keuze of zij zich dagelijks zouden laten leiden door hun Schepper en Vader (door te eten van de boom van leven) ůf zelf te bepalen wat goed en kwaad is (het eten van de boom van kennis van goed en kwaad - Genesis 3). Ze lieten hun denken beÔnvloeden door de verleider (ook wel Satan genoemd - God liet toe dat ze door hem getest werden) en kozen voor het laatste, waarmee ze zich onttrokken aan hun verantwoordelijkheid en de autoriteit, maar ook de bescherming en levenskracht van God. Adam en Eva mochten niet meer eten van de boom van leven en ondervonden uiteindelijk, samen met de rest van de aarde (waarvoor ze verantwoordelijk waren), de gevolgen van hun keuze. Deze gebeurtenis wordt ook wel de 'zondeval' genoemd. Tot op de dag van vandaag werkt deze keuze door in hun nageslacht. We zijn allemaal van nature geneigd om dezelfde verkeerde keuze te maken als Adam en Eva. Maar er is door onze Schepper een reddingsplan opgezet, waarbij wederom een keuze gemaakt dient te worden.
  (Samengevat uit Bijbelboeken als de vier 'evangeliŽn', de brief van Paulus aan de Romeinen, HebreeŽn en Handelingen:) Adam koos een leven in onafhankelijkheid van en rebellie tegen zijn Schepper. De enige andere mens die in de Bijbel "de Zoon van God" genoemd wordt, is Jezus Christus. Deze mens heeft vrijwillig de schuld voor de rebellie van Adam op zich genomen. En door Hem als advocaat in de hand te nemen, worden ook wij vrijgesproken van schuld, als we tenminste onder Zijn leiding verder willen leven. Door Jezus Christus wordt de relatie met onze Schepper hersteld en krijgen wij een persoonlijke Begeleider (de Bijbel noemt Hem de Heilige Geest), die ons leidt in waarheid, vrede en gerechtigheid.
  In de 'tweede Adam', Jezus Christus, de Zoon van God, is Gods Geest volledig geopenbaard. Hij betaalde de prijs voor onze schuld (omdat wij ons nooit helemaal aan de volmaakte wet van God kunnen houden) en verbrak de vloek die de eerste Adam over de aarde gebracht had. Dit geldt voor ieder mens op aarde. Door op het offer van Jezus Christus te vertrouwen kunnen we leven zoals God het voor Adam bedoeld had. De 'tweede Adam' is daarbij ons grote voorbeeld... "Jezus van Nazareth, [door God gezalfd] met de Heilige Geest en met kracht; Die het land doorgegaan is, goeddoende, en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem" (zo staat het in Handelingen 10:38). Als je je vertrouwen op Hem stelt, zul je deel worden van Zijn Lichaam op aarde (zie EfeziŽrs 1) en dat maakt je een kind van de Schepper en ťťn met de Zoon, om Zijn werk hier op aarde te doen. En zo brengt God rechtvaardigheid, vrede, vreugde, genezing en al het goede van Zijn koninkrijk terug op aarde. Samen met ons. Hij dwingt niemand, maar zo'n kans laat je toch niet schieten?

  Gods hart gaat uit naar wezen, weduwen, armen en vluchtenden, dat blijkt uit alles in de Bijbel. Wij zijn Zijn handen en voeten hier op aarde. De Schepper en Zijn Zoon, een familiebedrijf. Samen maken we van deze aarde weer een leefbare planeet. Jammer genoeg is er veel weerstand tegen 'Schepper en Zoon', maar als je mee wilt helpen kun je ook in dienst treden bij de Vader. Je kunt een 'zoon' (of dochter) worden. Er is altijd een vacature vrij.


Hier is in het kort de geschiedenis van de aarde, zoals we die in de Bijbel vinden:
- De schepping (het hele tijdruimte continuŁm) is het ontwerp van God, Degene die buiten tijd en ruimte staat en alles kan overzien. Hij heeft het universum perfect gemaakt, met de mens als hoogtepunt en als beheerder aangesteld over de schepping. (Genesis 1 en 2)
- De mens maakte door zijn ongehoorzaamheid scheiding tussen de oneindig goede Schepper en Zijn creatie. De mens had (en heeft nog steeds) de verantwoordelijkheid om goed voor de aarde te zorgen. God wilde de inspiratie van de mens zijn, maar de mens onttrok zich aan Gods leiding door te kiezen voor autonomie, waardoor hij de benodigde wijsheid en leiding van zijn Schepper moest gaan missen. (Gen. 3)
- Door de schuld van de mens (vanwege ongehoorzaamheid), kwam er een oordeel over hem en de schepping. God trok zijn levenskracht terug (de mens mocht niet meer van de boom des levens eten) en vanaf dat moment kwamen er schadelijke mutaties in alle levende organismen. Mensen gingen elkaar naar het leven staan (Gen. 4). Maar God had al een plan klaarliggen: in Gen. 3:14,15 verzekert Hij 'de slang' (de verleider, de bron van het kwaad) dat zijn kop vermorzeld zal worden door 'het zaad' van de vrouw. Jesaja (7:14-9:6,7) profeteerde later dat een jonge vrouw een zoon zou krijgen en dat Hij de namen 'God met ons', 'Wonderbaar', 'Raadgever', 'Sterke God', 'Eeuwige Vader' en 'Vredevorst' zou krijgen.
- De mens bleef hardnekkig zijn eigen weg kiezen en keerde zich steeds meer tegen zijn Schepper. Dit bracht God zover dat Hij de hele aarde onder water liet lopen door een wereldwijde overstroming, om vervolgens opnieuw te beginnen met Noach (en zijn gezin), die als enige zuiver was gebleven. Van die grote watervloed zien we nu nog steeds de gevolgen: bergen, grotten, aardlagen, ravijnen, fossielen, ijskappen, enz. (Gen. 6 - 8)
- Na de overstroming wilden de mensen zich niet over de aarde verspreiden, zoals God geboden had. Ze keerden zich, ťťn van hart en ziel, tegen hun Schepper en dachten zich rustig te kunnen vestigen in een vallei. God bracht echter verwarring in hun taal, waardoor de basis taalgroepen ontstonden. Er kwam onbegrip en scheiding onder de mensen. Nu moesten ze zich wel verspreiden. Hierdoor ontstonden ook de bevolkingsgroepen zoals Aziaten, Afrikanen, Indianen, Aboriginals, enz. (Genesis 11)
- God besloot dat ťťn man (Abraham) een volk (IsraŽl) zou voortbrengen dat als voorbeeld en uitgangspunt moest dienen voor Zijn grote verzoeningsplan: de omwisseling. Offers van onschuldige dieren die de schuld van de mensen op zich namen, waren voorbodes van het Grote Offer: de onschuldige mens Jezus de Gezalfde (Messias, Christus), een nakomeling van Abraham, die zijn leven gaf voor ons leven. Hij nam onze schulden op zich en stelde ons volledig schadeloos. Door Zijn offer is de totale overwinning over het kwaad en de dood beschikbaar geworden (HebreeŽn 8:1-10:18). En wij mogen met Hem meewerken om de schade te herstellen (zie EfeziŽrs 1)
- De uiteindelijke oplossing en complete schriftvervulling (het uitkomen van alle profetieŽn) is de laatste fase van onze geschiedenis, die nog moet plaatsvinden. Het huidige tijdruimte continuŁm wordt dan helemaal vernieuwd. Het kwaad wordt vernietigd, samen met al zijn aanhangers (ieder schepsel dat niets van zijn Schepper wil weten), er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en zij die God liefhebben zullen voor altijd bij Hem zijn. (Openbaring 21 en 22)

Dit is het wereldbeeld dat de Bijbel ons aanbiedt. Dit is mijn uitgangspunt. En je zult zien dat wetenschappelijke feiten beter te plaatsen zijn wanneer je deze punten in gedachten houdt. Of het nou gaat om biologie, chemie, astronomie, natuurkunde, geologie, paleontologie, archeologie, antropologie of filosofie, alles wordt beter begrepen en komt het beste tot zijn recht in het licht van de Bijbel. Je zult zien dat geloven in God helemaal zo gek nog niet is en dat leven met Hem een echt avontuur is.


Romeinen 1:20
Want sinds de schepping van de wereld wordt het onzichtbare van God duidelijk gezien en begrepen door de dingen die gemaakt zijn,
Zijn eeuwige kracht en Zijn Goddelijkheid, zodat zij (de mensen) geen excuus hebben.

Exodus 20:11a
Want in zes dagen heeft de HEER de hemel, de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt.

Genesis 7:18-20
Het water op aarde nam steeds maar toe, hoger en hoger steeg het,
en de ark dreef op het water. Het water bleef voortdurend toenemen,
zelfs de hoogste bergen kwamen onder te staan. Tot vijftien el daarboven reikte het water,
de bergen stonden helemaal onder.

HebreeŽn 11:6
...en zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn;
wie bij God wil komen, moet geloven dat Hij bestaat en dat Hij allen beloont die Hem (grondig) (onder)zoeken.

Johannes 3:16
Zoveel immers heeft God van de wereld gehouden, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 17:20-23
...voor hen die in mij (Jezus) geloven: dat ze ťťn zullen zijn, net zoals U, Vader, in mij bent en ik in U ben, dat zij ook in ons mogen zijn, zodat de wereld mag geloven dat U mij gezonden hebt. De heerlijkheid die U mij gegeven hebt, heb ik aan hen gegeven, zodat zij ťťn kunnen zijn, zoals wij ťťn zijn. Ik in hen en U in mij, een perfecte eenheid...

Galaten 4:4-7
Maar toen de tijd rijp was, heeft God zijn Zoon gestuurd... [om ons te redden] ...zodat wij als zonen geadopteerd mochten worden. En omdat jullie zonen zijn, heeft God de Geest van Zijn Zoon in jullie harten gegeven, waardoor je hem "Papa" en "Vader" mag noemen. Dan ben je dus niet meer een slaaf maar een zoon en als je een zoon bent, dan ben je ook erfgenaam van God, door Christus.

Johannes 1:12
...[wie] Hem aangenomen hebben, die heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden,
dat zijn degenen die in Zijn Naam geloven.
Neem bovenstaand e-mailadres over in het vakje voor de geadresseerde.
Om spam te minimaliseren heb ik het e-mailadres niet als link op de pagina gezet.Aan het denken gezet? Download, overweeg, print en onderteken het contract van je leven!

(klik met de rechter muistoets en kies 'koppeling opslaan als')